ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri öğretmeni, bu program çerçevesinde,
• Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
• Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
• Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
• Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
• Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
• Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
• Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
• Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

• Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
• Ders kitapları,
• Okul araç ve gereçleri,
• Ders araç ve gereçleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip kimseler olmaları gerekir.
Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri öğretmeni olmak isteyenlerin;
• Sözel yeteneği gelişmiş,
• Sosyal konulara özellikle eğitim konularına meraklı,
• İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
• Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
• İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
• Dikkatli, işine özen gösteren,
• Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
• İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
• Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
• Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı oldukça gürültülü ve biraz tozludur.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Eğitim fakülteleri Psikoloji,(Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlayanlar), Sosyoloji(En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler), Felsefe(En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgeleyenler) ve Felsefe Grubu Öğretmenliği bölümlerinden mezun olanlar bu alanda öğretmenlik yapabilmektedirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILIOLUNMASI GEREKEN DERSLER

• Eğitim Sosyolojisi,
• Eğitim Psikolojisi,
• Eğitim Felsefesi.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine başlayabilmek için,
• Lise veya dengi okul mezunu olmak,
• Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Meslek eğitiminin verildiği yerlerde belirtilen” lisans programları için yeterli TM-3 puan almak,
• Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda, Meslek eğitiminin verildiği yerlerde bahsedilen lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
• Bu yükseköğretim programlarında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat ve Genel Kültür alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
• Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince;
Eğitim Felsefesi, Eğitim Psikolojisi, Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği, Eğitim Sosyolojisi, İstatistik, Gelişim Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Sanat Tarihi, Çocuk Edebiyatı, Özel Eğitime Giriş, Türkçe, İnkılap Tarihi, Psikolojiye Giriş, Öğrenme Psikolojisi, Eğitim Bilimine Giriş, Sosyoloji, Fizyoloji, İnsan Hakları, Eğitim Tarihi, Felsefe Tarihi, Sosyal Antropoloji, Mukayeseli Eğitim, Türk Milli Eğitim Tarihi, Ekonomiye Giriş, Sosyal Psikoloji, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitim

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Hukuku, İşletmecilik, Eğitim Programlarının Geliştirilmesi, Toplum Kalkınması, Eğitim Planlaması, Hizmet-içi Eğitim, Endüstri Psikolojisi, Eğitim İdaresi gibi dersler verilmektedir.

Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara lisans diploması ve mezun oldukları alanlarla ilgili unvan verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmen liselerinde, Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri öğretmeni olarak görev yapmaktadırlar. Eğitim Yönetimi, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Türk Eğitim Tarihi, Halk Eğitim ve Toplum Kalkınması, Araştırma Teknikleri, Gurupla Çalışma Teknikleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Psikolojisi, Eğitim Sosyolojisi, Psikoloji, Düşünme Eğitimi, Felsefe, Sosyoloji, Mantık, Alanın Teorik ve Uygulamalı Diğer Meslek Derslerini verirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. Derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.

Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Özel öğretim kurumlarında çalışanların elde ettikleri kazanç, net asgari ücretin en az 4 katı tutarındadır.

MESLEKTE İLERLEME

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve
profesör olarak görev yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

• Rehber öğretmenlik,
• Felsefe grubu öğretmenliği.

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

• Meslek elemanları
• ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu-2010,
• Meslek Yüksekokulları ile Açık öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
• Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar(12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul kararı) ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı.
• 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı
• Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

• İlgili eğitim kurumları,
• Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
• Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
• Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri
etiketler öğretmenlik meslek bilgisi dersleri öğretmeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları
Editör tarafından sisteme eklenen bu içerik 2339 kez görüntülenmiş.Bu içerik hakkında toplam 0 yorum yazılmış.Bu içeriğe yorum yazmak isterseniz alttaki formu kullanabilirsiniz.
 

YAZILAN YORUMLAR

 

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri