10.Sınıf Tarih Dersi Yazılı Test soruları

1.Aşağıdakilerden hangisi XIV.(14.) yüzyıl başlarında Yakındoğu ve Avrupa’da kurulan devletlerden biri değildir?

A)Altın Orda Devleti    B)Memluk Devleti   C)Türkiye Selçuklu Devleti    D)İlhanlı Devleti    E) Safevi Devleti

 

2.Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş ağıdakilerden hangisidir?

A)Varna    B)Koyunhisar     C)Maltepe(Palekanon)      D)I.Kosova     E)Niğbolu

 

3. Osmanlı Devletine katılan ilk beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ramazanoğulları    B)Dulkadiroğulları     CKaresioğulları     D)Saruhanoğulları     E)Germiyanoğulları

 

4.Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi savaş meydanında şehid edilmiştir?

A)I.Murad         B)Yıldırım          Bayezid        C)Çelebi Mehmet         D)II.Murad        E)Orhan Bey

 

5.Karadeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi aşağıdaki yerlerden hangisinin fethiyle gerçekleşmiştir ?
A) İstanbul        B) Amasra        C) Rodos      D) Kırım        E) Azak

 

6.Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin sonuçlarından değildir?
A)Atlas Okyanusu’ndaki limanların önem kazanması
B)Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi
C)Keşfedilen yerlere Avrupa'dan göçlerin başlaması
D)Avrupa'nın ekonomik durumunun bozulması
E)Yeni ticaret yollarının bulunması

 

7. Aşağıdakilerden hangisi, Ankara Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir?

A)Türklerin Avrupa'da ilerlemesinin bir süre durması

B)İstanbul'un alınmasının gecikmesi

C)Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi'ne girmesi

D)Fetret Devri'nin başlaması

E)Balkanlarda bazıtoprakların kaybedilmesi

 

8. Osmanlı Devleti'nin deniz gücünü artırması ve Rumeli'ye geçme imkanını elde etmesi aşağıdakiler-den hangisinin sonucunda meydana gelmiştir?

A) İlk düzenli ordunun kurulması
B) İpek Yolu'nun önem kazanması
C) Moğol istilasının Bursa'ya kadar gelmesi
D) Anadolu Türk birliğinin sağlanması
E) Karesioğulları'nın Osmanlı Devleti'ne katılması

 

9. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İran ile imzalanan 1555 Amasya antlaşması ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) İran ile imzalanan ilk resmi antlaşmadır.
B) Doğuda en geniş sınırlara ulaşılan antlaşmadır.
C) Bugünkü Türkiye - İran sınırını çizen antlaşmadır.
D) Osmanlı Devleti'nin bir başka devletle imzaladığı ilk
antlaşmadır.
E) İran ile imzalanan son antlaşmadır.

 

10.Osmanlı Devleti’nde şehzadelerle birlikte sancaklara gönderilen, şehzadelerin deneyim kazanmalarında yardımcı olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kadı         B)Nişancı         C)Atabey            D)Lala           E)Beylerbeyi

 

11.Osmanlılar, aşağıdaki Anadolu beyliklerinin hangisinin topraklarının bir kısmını satın almışlardır?
A) Karamanoğulları         B) Hamitoğulları     C) İsfendiyaroğulları        D) Saruhanoğulları          E) Candaroğulları

 

12. Kanuni Sultan Süleyman Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak amacıyla aşağıdaki devlet-lerden hangisine ayrıcalıklar(kapitülasyon) vermiştir?
A)Venedik     B)İngiltere      C)Rusya       D)Fransa      E)Almanya

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Mısır Seferi’nin sonuçlarından biri değildir?

A) Baharat yolunun Osmanlıların eline geçmesi

B) Halifeliğin Osmanlılara geçmesi

C)Suriye,Filistin ve Mısır’ın Osmanlı topraklarına katılması

D)Dulkadiroğulları Beyliği’nin Osmanlı egemenliğine geçmesi

E)Osmanlı hazinesinin zenginleşmesi

 

14. Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır?
A)Kırım’ın alınmasıyla.      B)İstanbul’un fethiyle.    C)Preveze Zaferiyle.       D)Rumeli’ye geçilmesiyle.   
E)Karesioğulları beyliğinin alınmasıyla

 

15. Ankara Savaşı’nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi , Bizans İmparatorluğu için olumlu bir gelişme sağlamaz ?

A)Anadolu Türk birliğinin bozulması

B)Osmanlı Devleti ‘nin dağılma tehlikesi geçirmesi.

C)Bizans’ın Timur’a yıllık vergi ödemeyi kabul etmesi .

D)Osmanlılarda fetret döneminin başlaması

E)Anadolu beyliklerinin yeniden kurulması

 

16. Osmanlıların KuruluşDönemi’nde Anadolu’dan getirdiği büyük Türkmen kitlelerini Rumeli’de fethettiği topraklara yerleştirmesi, aşağıdakilerden hangisini daha da kolaylaştırmıştır?
A) Bizansın yıkılmasını
B) Yaya ve müsellem ordusunun kurulmasını
C) Anadolu’da Osmanlıların egemen olmasını
D) Balkanların Türkleşmesini ve İslamlaşmasını
E) Balkanlardaki Bizans tekfurlarının etkisinin kırılmasını

 

17. Fetret Devri’ni sona erdiren, Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü yeniden sağlayan Padişah aşağıdakiierden hangisidir?
A) I. Murat     B) II. Murat        C) I. Mehmet(Çelebi)          D) Fatih Sultan Mehmet      
E)Kanuni Sultan Süleyman

 

18. Osmanlı Devletinin Yükselme Döneminde 1533 de Avusturya ile yapılan İstanbul Antlaşması ile Avusturya yıllık vergi ödeme yükümlülüğü altına girmiş protokol gereği Avusturya Arşidükü Osmanlı sadrazamına denk sayılmıştır.
Buna göre ulaşılacak en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Balkanlarda Türk egemenliği kesinleşmiştir.

B)Avusturya karşısında ekonomik, siyasi üstünlük sağlanmıştır.

C)Ticaret yollarının denetimi Osmanlının eline geçmiştir.

D)Avusturyanın kapütülasyonlardan yararlanması sağlanmıştır.

E)Avusturya Osmanlı devletine karşı üstün duruma geçmiştir.

 

19. Aşağıdakilerden hangisi Fatih dönemindeİstanbul ‘un Fethi için yapılan hazırlıklardan biri değildir?

A) Edirne de dönemin en büyük topları döktürülmüştür.

B) 400 parçalık donanma oluşturulmuştur.

C)Boğazları kontrol altına almak amacıyla Rumeli Hisarı yaptırılmıştır.

D) Avrupa devletlerinin yardımını engellemek amacıyla Balkanlara kuvvet gönderilmiştir.

E)Avrupalıdevletlerden yardım alındı.

 

20. Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayundaki görevlilerden biri değildir?

A)Kazasker          B)Defterdar        C)Nişancı          D)Veziriazam          E)Subaşı

 

21.Aşağıdaki Divan-ı Hümayun görevlilerinden hangisi tapu kadastro kayıtlarını tutar,dış ülkelerle olan yazışmaları düzenler,padişahın fermanlarını mühürlerdi?

A)Defterdar          B)Nişancı      C)Kaptanıderya          D)Şeyhulislam          E)Kadıasker

 

22.Osmanlı Devleti’nde esnafların oluşturduğu birlik aşağıdakilerden hangisidir?

A)Derbent          B)Lonca Teşkilatı       C)Vakıflar      D)Darülaceze         E)İmarethaneler

 

23.Osmanlı Devleti’nde ülke yönetiminde padişahtan sonra en yetkili kişi kimdir?

A)Sadrazam        B)Vezir           C)Kazasker        D)Defterdar       E)Nişancı

 

24.İstanbul'un alınmasından sonra, Fatih'in Hıristiyanlarla ilgili uygulaması, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) İstanbul'daki Hıristiyanların şehri terk etmesi sağlanmıştır
B) Her cemaate mezhep hürriyeti tanınarak patrikliklerin yeniden kurulmasısağlanmıştır
C) İstanbul'daki bütün kiliseler, cami yapılmıştır
D) Ortodoks Patrikliği kaldırılmıştır
E) Ortodoks ve Katolik kiliseleri birleştirilmiştir

 

25.Türklerin Balkanlara yerleşmelerini kesinleştiren savaşı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sırp Sındığı B) I. Kosova C) II. Kosova     D) Varna    E) Niğbolu

 

Not: Her sorunun doğru cevabı 4 ( dört ) puandır.Süre: 1 ders saatidir.

Soruların üzerinde şıklama yapmayınız. Cevaplarınızı tabloya işaretleyiniz. Başarılar.

Sponsor Bağlantılar:
Üyeler tarafından paylaşılan bu içerik 127797 kez görüntülenmiş.
10.Sınıf tarih Dersi Test soruları soru bankası tarih yazılı soruları

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri