12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları - 17

Küresel ve Bölgesel Örgütler Sıcak Çatışma Bölgeleri

 

1. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuştur.

B) Günümüzde üye sayısı en fazla olan uluslararası kuruluştur.

C) Ekonomik ve Sosyal Konsey, Birleşmiş Milletler 'in en yetkili organıdır.

D) ABD, Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere alınan kararlarda veto hakkına sahiptirler.

E) Savaş sonrasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek amacıyla kurulmuştur.

 

2. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü(OPEC)'ne üye değildir?

A) İran

B) Kuveyt

C) Irak

D) Venezüella

E) Ürdün

 

3. İkinci Arap - İsrail Savaşı'nın çıkmasına neden olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi

B) Irak petrollerinin ABD'nin kontrolüne girmesi

C) Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nin işgal edilmesi

D) İsrail'in Mısır'a ait Sina Yarımadası'nı işgal etmesi

E) Şattülarap su yolunun kullanımında anlaşmazlık çıkması

 

4. - Türkiye'nin öncülüğünde 25 Nisan 1992 tarihinde kurulmuştur.

- Karadeniz havzasının barış, istikrar ve refah bölgesi olmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

- Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan ve Romanya kurucu üyelerden bazılarıdır.

- Kuruluş deklarasyonunda ulaştırma, haberleşme, turizm, enerji, bilişim vb. alanlarda ortak projelerin geliştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Yukarıda, bazı özellikleri verilen uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?(Uluslararası örgütlerin adları kısaltılarak verilmiştir.)

A) İKÖ

B) KEİ

C) OPEC

D) OECD

E) NATO

 

5.

<img src="http://www.materyaller.com/bilgibank/sinavlar/17-1.jpg">

Yukarıdaki haritada gösterilenlerden hangisi, ülke içi(ulusal) çatışma yaşanan yerlerden biri değildir?

A) Arjantin

B) Angola

C) Filistin

D) Keşmir

E) Doğu Timor

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa Birliği'nin kurucu üyeleri arasında yer almaz?

A) Belçika

B) Almanya

C) Fransa

D) Hollanda

E) Yunanistan

 

7. Aşağıdakilerden hangisi, Yeşilbarış (Greenpeace) örgütünün çalışma alanlarından biri değildir?

A) Okyanus ve ormanların korunması

B) Ticari amaçlı balina avının kontrol altına alınması

C) Nükleer silahlanma ve nükleer kirliliğe son verilmesi

D) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi

E) Sanayi bakımından geri kalmış bölgelerdeki fabrikaların kurulmasına destek olunması

 

8. Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası sıcak çatışmalara yol açan doğal unsurlardan biridir?

A) Sınır sorunları

B) Bağımsızlık istekleri

C) Su kaynaklarının paylaşımı

D) Siyasi ve ekonomik farklılıklar

E) Önemli ulaşım yollarının kontrolü

 

9. Aşağıda, bazı uluslararası örgütler faaliyet alanlarına göre gruplandırılmıştır.

I. NATO - Askerî örgüt

II. Dünya Bankası - Ekonomik örgüt

III. Doğal Hayatı Koruma Derneği - Çevre örgütü

IV. Birleşmiş Milletler - Siyasal örgüt

V. Karadeniz iş Birliği Örgütü - Askerî örgüt

Buna göre, hangi uluslararası örgütün faaliyet alanı yanlış eşleştirilmiştir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

10. Aşağıdakilerden hangisi, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'nün amaçlarından biri değildir?

A) İşsizliğin ortadan kaldırılmasını sağlamak

B) Üye ülkelerdeki halkın yaşam standartlarını yükseltmek

C) Ülkeler arasındaki ticaretin geliştirilmesine destek vermek

D) Siyasî bağımsızlığı tehlikede olan üye ülkelere askerî yardım yapmak

E) Üye ülkelerde gelişmeyi sağlayan ekonomik politikalara destek vermek

 

11. I. Brezilya

II. ABD

III. Arjantin

IV. Meksika

Yukarıdaki ülkelerden hangileri, Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması(NAFTA)'nın üyelerinden biri değildir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

 

12. - Dünya para meselelerinin çözülmesi için ül-

keler arasındaki iş birliğini sağlamak

- Dünya ticaretinin dengeli şekilde gelişmesini sağlamak

- Ülkelerin ödeme güçlüğü çekmemesi için gerekli çözümler üretmek

- Devalüasyonlara engel olmak

Yukarıda kuruluş amaçları verilen uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa Birliği (AB)

B) Uluslararası Para Fonu(IMF)

C) İslam Konferansı Örgütü (i KÖ)

D) Yeşilbarış Örgütü(GREENPEACE)

E) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü(OPEC)

 

13. Birçok ülkenin katıldığı I. ve II. Dünya Savaşlarının çıkmasında;

I. dinî,

II. siyasi,

III. kültürel,

IV ekonomik

nedenlerden hangileri daha çok etkili olmuştur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

 

14. Türkiye, aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine üye değildir? (Uluslararası örgütlerin adları kısaltılarak verilmiştir.)

A) KEİ

B) OECD

C) NATO

D) OPEC

E) İKÖ

 

15. Aşağıdakilerden hangisi, bölgesel örgütlerden biri değildir?

A) Avrupa Birliği(AB)

B) Birleşmiş Milletler(BM)

C) Avrupa Güvenlik ve iş Birliği Teşkilâtı(AGİT)

D) Ekonomik Kalkınma ve iş Birliği Örgütü (OECD)

E) Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması^ AFTA)

 

16. Orta Doğu'nun, Dünya'nın en önemli bölgelerinden birisi olmasında, aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi olmamıştır?

A) Kutsal mekanları barındırması

B) Çöl alanlarının geniş yer kaplaması

C) Doğal gaz rezervlerinin fazla olması

D) Dünya petrol üretiminin büyük bölümünü karşılaması

E) Önemli ticaret yollarının kavşak noktasında yer alması

 

17. Aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisi, diğerlerinden daha sonraki dönemde kurulmuştur?

A) Birleşmiş Milletler(BM)

B) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü(NATO)

C) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)

D) Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilâtı (KEİ)

E) Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD)

 

Başarılar dileriz. "dersimiz.com"

CEVAP ANAHTARI - 17

TEST-17 1-C 2-E 3-D 4-B 5-A 6-E 7-E 8-C 9-E 10-D 11-B 12-B 13-D 14-D 15-B 16-B 17-D

 

Sponsor Bağlantılar:
Editör tarafından paylaşılan bu içerik 26331 kez görüntülenmiş.
Küresel ve Bölgesel Örgütler Sıcak Çatışma Bölgeleri 12.sınıf coğrafya dersi coğrafya soruları soru bankası lise soruları lise soru bankası ortaöğretim soru bankası sorular ve cevapları cevaplı test soruları cevaplı soru bankası

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri