7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ünite Değerlendirme Test Soruları

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ "17. ve 18. YÜZYIL OSMANLI DEVLETİ" ve "19. ve 20. YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLETİ" ÜNİTESİ DEĞERLENDİRME TESTİ

1- Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet yönetimine son vermek amacına yönelik bir harekettir?

    a) Patrona Halil İsyanı            b) 31 Mart Vak'ası

    c) Menemen Olayı                  d) Çırağan Baskını

2- Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşları'nın sonuçlarından biri değildir?

   a) Gerekli ekonomik ve askeri yardımı alamayan Rusya'da ihtilal çıktı ve savaştan çekildi

   b) Bütün dünya devletleri Türklerin kendi topraklarında yenilemeyeceğini bir kez daha gördü

   c) İtilaf devletleri amaçlarına ulaşamadı. I. Dünya Savaşı 2 yıl daha uzadı.

   d) Birinci Dünya savaşı İttifak Devletlerinin kazanmasıyla sonuçlandı.

3- Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son toprak parçası olan Trablusgarp'ı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kaybetmiştir?

    a) Paris Antlaşması                            b) Edirne Antlaşması

    c) Uşi Antlaşması                              d) İstanbul Antlaşması

4- Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında yer almaz?

    a) Devletlerde rejim değişiklikleri oldu(Faşizm, Bolşevizm gibi)

    b) Savaştan en  karlı çıkan devlet Almanya oldu.

    c) Büyük imparatorluklar parçalandı.

    d) Merkezi milli devletler kuruldu.

5- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşında savaştığı cephelerden birisi değildir?

                a) Trablusgarp                    b) Çanakkale             

                c) Irak                                 d) Kafkasya

6- Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin müttefiki olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

                a) Fransa                b) İngiltere

                c) Almanya             d) Rusya

7- Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İtilaf Devletleri arasında yer almaz?

   a) Osmanlı Devleti              b) İngiltere

   c) Rusya                             d) Fransa

8- Fransız İhtilali sonucu çıkan eşitlik, adalet, milliyetçilik, özgürlük gibi ilkelerden hangisi Osmanlı Devleti ve çok uluslu imparatorluklar üzerinde daha fazla etkili olmuştur?

 a) Eşitlik        b) Demokrasi      c) Milliyetçilik          d) Adalet

9- Osmanlı devleti 1878 Berlin Antlaşması'yla Rusya'ya bıraktığı Kars, Ardahan ve Batum'u aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle geri almıştır?

    a) Lozan      b) Brest-Litovsk             c) Kars         d) Gümrü

10- 17. yüzyıl sadrazamlarından biri olan Tarhuncu Ahmet Paşa, aşağıdaki alanlardan hangisinde ıslahat faaliyetlerinde bulunmuştur?

   a) Eğitim      b) Maliye   c) Askeriye   d) Hukuk

11- Aşağıdaki padişahlardan hangisi, yeniçeri ocağını ilk defa kaldırmayı düşünmüş ancak bu düşüncesinden dolayı öldürülmüştür?

    a) Dördüncü Murat                            b) Genç Osman

    c) Dördüncü Mehmet                         d) Üçüncü Murat

12- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin Duraklama döneminde yapılan ıslahat hareketlerinin genel karakterini oluşturur?

   a) Eski düzeni yeniden sağlamak için yapılan ıslahatların, kalıcı ve köklü olmaması

    b) Orduyu yenileştirmek için askeri okulların açılması

    c) Avrupa'nın bilim ve tekniğinden yararlanılması

    d) Toplum yapısının değiştirilmesi

13- Aşağıda bazı Osmanlı padişahları ve bunların kurmuş oldukları ordular verilmiştir.

      Hangisinin kurucusu yanlıştır?

a)        Orhan Bey - Yaya ve Müsellemler

b)       I. Murat - Yeniçeri Ocağı

c)        III. Mustafa - Asakir-i Mansure-i Muhammediye

d)       III. Selim - Nizam-ı Cedit

14- Kırım'a bağımsızlık verilerek Osmanlı yönetiminden ayrılması hangi antlaşma ile olmuştur?

     a) Küçük Kaynarca                            b) Prut

     c) Karlofça                                        d) Yaş

15- Fransız İhtilali sonucunda Osmanlı Devleti'ne bağımsızlık amacıyla isyan eden ilk azınlık millet aşağıdakilerden hangisidir?

   a) Ermeniler    b) Rumlar    c) Sırplar   d) Romenler

16- Aşağıdakilerin hangisi, 1789 tarihinde meydana gelen Fransız İhtilali'nin sonuçları arasında yer almaz?

   a) Yeni Çağ bitti, Yakın Çağ başladı.

   b) Milliyetçilik akımı tüm dünyaya yayıldı.

   c) Avrupa'da eşitlik, özgürlük, adalet gibi kavramlar ortaya çıktı.

   d) Avrupa'da ilk kez meşruti yönetimler ortaya çıktı.

17- Aşağıdakilerden hangisi, II. Mahmut döneminde yapılan yeniliklerden biri değildir?

    a) Bakanlıkların(Nazırlık) kurulması

    b) "Takvim-i Vekayi" adında ilk resmi gazetenin çıkarılması

    c) Matbaanın açılması

    d) Yeniçeri Ocağının kaldırılması

18- Aşağıdakilerden hangisi, Divan-ı Humayun'un üyeleri arasında yer almaz?

  a) Defterdar   b) Kazasker      c) Subaşı     d) Şeyhülislam

19- Osmanlı Devleti, 20. yüzyılda aşağıdaki savaşlardan hangisinden galip devlet sıfatıyla ayrılmıştır?

    a) Trablusgarp Savaşı                        b) I. Balkan Savaşı

    c) I. Dünya Savaşı                             d) II. Balkan Savaşı

20- Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı'nı başlatan nedenler arasında yer almaz?

   a) Avrupalı devletler arasındaki sömürge rekabeti

   b) Alsas-Loren Bölgesi nedeniyle Fransa ile Almanya'nın birbirlerine düşmanlık beslemeleri

    c) Avrupalı devletler arasındaki Ortodoks-Katolik çekişmesi

    d) Avusturya ile Rusya arasında Balkanlar'daki çekişme

21- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na katılmasıyla meydana gelen sonuçlar arasında yer almaz?

    a) Savaş geniş bir alana yayılmıştır.

    b) Savaşın süresi uzamıştır.

    c) Yeni cepheler açılmıştır.

    d) İngiltere savaştan çekilmek zorunda kalmıştır.

22- Aşağıdaki devletlerden hangisinin İtilaf Devletleri safında I. Dünya Savaşı'na katılması, savaşın Almanya ve müttefiklerinin mağlubiyetiyle sona ermesine neden olmuştur?

    a) A.B.D.   b) İtalya   c) Japonya   d) Brezilya

23- Tanzimat ve Islahat Fermanı hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?

     a) II. Mahmut                    b) III. Selim

     c) Abdülmecit                    d) Abdülaziz

24- Osmanlı Devleti'nin parçalanmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

  a) Sanayi İnkılabı                 b) Fransız İhtilali

  c) Coğrafi Keşifler                d) Rönesans

25- Osmanlı Devleti'nde hangi padişah zamanında ilk defa yabancı ülkelerde sürekli elçilikler açılmıştır?

   a) III. Selim   b) IV. Murat   c) II. Mahmut   d) II. Abdülhamit

26- II. Meşrutiyeti kurmak için kurulan gizli cemiyetin adı nedir?

   a) Hareket    b) Lider    c) Önder    d) İttihat ve Terakki

27- I. Dünya Savaşı, aşağıda verilen hangi iki devletin sömürgecilik hareketine yönelmesinden kaynaklanmıştır?

     a) İngiltere - Fransa          b) Almanya - İtalya

     b) Almanya - İngiltere      d) Almanya - Osmanlı Devleti

28- Osmanlı Devleti'nde, devlet işlerinin İslam dini kurallarına uygunluğu hakkında şeyhülislamın verdiği karara ne denirdi?

   a) Fetva     b) Ulufe    c) Ferman    d) Hutbe

29- Osmanlı Devleti'nde halkın ilk kez temsilcilerinin katıldığı meclisin açılması aşağıdaki hangi olayın sonucunda olmuştur?

   a) I. Meşrutiyet   b) II. Meşrutiyet   c) Sened-i İttifak  d) Tanzimat

30- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda idari yönetim birimlerinden biri değildir?

    a) Sancak      b) Eyalet     c) Yurtluk     d) Köy

Sponsor Bağlantılar:
Fatma Sağlam tarafından paylaşılan bu içerik 12762 kez görüntülenmiş.
7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ünite Değerlendirme Test Soruları

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri