8.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları

8. SINIF TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI

 

Adı-Soyadı:                                                         -A-

 

1. İnsanın, bir dostunu sınırlı sözcüklerle anlatma çabası bana hep yetersiz gelmiştir. Birlikte olunan anların büyüsü, acı tatlı anılar hiçbir zaman yaşandıkları zamanki duygularla dile getirilemez. Getirilemez; çünkü paylaşılanların çoğu özeldir.

Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Yaşananlar olduğu gibi yazıya aktarılamaz.

B)      Yaşadıklarımızı başkalarıyla paylaşmamız doğru değil.

C)      Dostluklar anlatıldığı zaman biter.

D)      Duygularımızı sınırlı sözcüklerle ifade edemeyiz.

 

2.     Kara kara düşünmek

        Kara haber

        Karda gezip izini belli etmemek

        Karınca kararınca

Aşağıdaki ifadelerin hangisinde yukarıdaki deyimlerden birinin açıklaması vardır?

A)      Bilgisiz insan iyiyi ve kötüyü ayırt edemez.

B)      Kimsesizlere gücünün yettiği kadar yardım ederdi.

C)      Dedem parasını kolay kolay harcamaz.

D)      Senin kadar hassas birini görmedim.

 

3.  Rousseau, çocukların, çocukluklarını mümkün olduğunca uzun yaşamalarını öngörmüştür.

 Yukarıdaki cümlenin ögeleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)      Nesne, Özne, Dolaylı Tümleç, Yüklem

B)      Özne, Belirtili Nesne, Yüklem

C)      Özne, Belirtisiz Nesne, Yüklem

D)      Belirtili Nesne, Yüklem

 

4.  Aşağıdaki  cümlelerin hangisinde bir ''yorum'' yapılmıştır?

A)  Kitapların insan hayatında önemli bir yeri olduğunu bilmeliyiz.

B)  Sen kendi işine bak, gerisini o yapsın.

C)  Kalın giyinmişti, sanki hastalanmaktan korkuyordu.

D)  Bugün aldığım kitaptan, tam 150 sayfa okudum.

 

5. Çağlayan çağlayan dolaşırsam, gördüğüm hep aynı çağlayandır. Ama kayadan kayaya gidersem aynı çağlayan gözlerimin önünde her an başka bir anlam kazanır.

 Yukarıdaki paragrafta vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 A)       İnsan gezerek daha çok şey öğrenir.

B)      Görülen şeylerin asıl zenginliği ayrıntılardadır.

C)      Bütün varlıklar birbirine benzerler.

D)      İnsan, aklıyla pek çok şey öğrenir.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir öge vurgulanmıştır?

    A) Topkapı Sarayı, Osmanlı zamanında yapılmıştır.

    B)  Bu konuda hepimiz ona güveniriz.

    C)  En kısa zamanda Karadeniz'e gidecekler.

    D)  Sabah aceleyle çıkarken çantasını evde unutmuş.

 

 

7.Çanakkale güzel bir şehirdir. Fakat bu güzellikleri görmek için göz gerekir. Aslında gören göz değil, düşüncedir . Güzellikleri en iyi, ressamlar ifade eder. Fakat ressamlarımızın çoğunun bu güzelliklerden haberleri olmadığı için, Çanakkale'nin güzellikleri görücü bekleyen kızlar gibidir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu paragraf için söylenemez?

A)      Tartışmacı bir anlatım yolu izlenmiştir.

B)      Tanım cümlesi kullanılmıştır.

C)      Kişisel düşüncelere yer verilmiştir.

D)      Benzetme yapılmıştır

 

8. a Çocuk taştan taşa sıçrayarak gitti.

    b. Uyumuş olacak ki yataktan sıçrayarak uyandı.    

    c. Arabanın hızından yağmur suları üzerime sıçrıyordu.

    d. Seyis ata aniden sıçrayıp bindi.

 Bu cümlelerde ''sıçramak'' kelimesi kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

 A)       1      B)  2      C)  3     D)  4

 

9.  (1) Çocukluğumuzun en büyük değerlerinden biri de düğünlerdi. (2) Gelin ata bindirilir, çoluk çocuk yola düşerdi.(3) Oldukça coşkuluydu bu düğünler.(4) Günümüzde ise bu güzelliklerin pek çoğu- at yarışları, güreşler.-birer birer hayatımızdan çekiliyor.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ara söz vardır?

A)       1     B)   2     C)  3     D)  4

 

10. Yazmak, nesnel bir gerçeği kağıda aktarma yoluyla yeniden üretmek değildir. Çünkü nesnellik incelikten ve şiirden yoksundur. Edebi metnin özgünlüğü ise bir şiirden,  gerçeğin soyut ve ayırıcı yanını yakalayıp onu sıradanın dışına taşıyabilmekten geçer.

  Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A)      Edebi eserlerin amacının sadece soyut olanı anlatmak olduğu.

B)      Edebi eserlerde şiirsel bir havamın olması gerektiği

C)      Özgünlüğün, herkesin gördüğünden farklı görmek olduğu

D)      Yazarın, gerçeği olduğu gibi kaleme almaması gerektiği

 

11. Çocuk garip bir çadırda sakin sakin oturuyordu. Gecenin son yıldızları, çadırın tepesindeki delikten durgun durgun parlıyordu. Solmak üzereydi yıldızlar. Yakınlarda bir ırmağın akışı,  çobanların sesleri duyuluyordu. Yaşlı bir kadın, kara bir mangalın önüne çökmüştü.

  Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım tekniklerinin hangisinden yararlanılmıştır?

             A) Açıklama              B)  Karşılaştırma                        C) Betimleme             D)  Tartışma

 

12. Türk edebiyatında, toplumsal gerçekleri ortaya koyan birçok sanatçı vardır. Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Kemal Tahir bunlardan ilk akla gelenlerdir Bunların amacı insanımızı bilinçlendirip onlara daha iyi bir hayat sunmaktı. Sait Faik'in: '' Her şey, bir insanı sevmekle başlar.'' Sözü sanki bu sanatçılarımızı anlatıyor.

Bu paragraf için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)       Örneklemeye başvurulmuştur.

B)      Tanık göstermeden yararlanılmıştır.

C)      Karşılaştırma yapılmıştır.

D)      Açıklayıcı anlatım biçiminden yararlanılmıştır.

 

13. Aşağıdaki atasözlerinde geçen fiilimsilerden hangisi farklı görevde kullanılmıştır?

          A)  Şimşek çakmadan gök gürlemez.

          B)  Diken battığı yerden çıkar.

          C)  Akacak kan damarda durmaz.

          D)  Vakitsiz öten horozun başını keserler.

 

14.        Gel bir çiçek ol sen yavrum.

              Kendi ülkenin renginde,

              Şu yeryüzü demetinde.

Bir babanın çocuğuna şiirle yaptığı öğüt hangisidir?

A)       Yerelliğini koruyarak dünya insanı ol.

B)      İnsancıl ol.

C)      Doğaya duyarlı ol.

D)      Çalışkan ve düzenli ol.

 

15. İnsanoğlunun yapacakları hayal ettikleriyle sınırlıdır.

 Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir?

A)       Hayal kurmak insanların yapabileceklerini sınırlar.

B)      İnsan ne kadar ileri görüşlü olursa o kadar başarılı olur.

C)      Gerçeğe dönüştürülen her hayal, sonraki başarılara basamak oluşturur.

D)      Başarmak için hayal etmeliyiz önce, hayal edemediklerimizi gerçekleştiremeyiz.

 

16.   1. Anlatımı ciddiyet gerektirmez.

        2.  İspat kaygısı yoktur.

        3.  Öznellik daha ön plandadır.

        4.  Gazete ve dergilerde yayınlanır. Yukarıdakilerden hangisi  fıkrayı, makaleden ayıran bir özellik  değild,ir?

A)         1     B)   2        C)   3      D)   4

 

17.  Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

          A)  Her karşılaştığımız güçlüğe yenilmememiz için gece gündüz çalışmalıyız..

           B)  Bunda, onun, kitapların dünyasına girip dış dünyayla ilgisini kesmesi etkili oldu.

           C)  Bu alanda yazılmış birçok kitabın olduğunu çoğu kimse bilmiyor.

           D)  Düşüncelerini şekillendirirken de bu gibi şeylerden etkilenir insan.

 

18.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen zarf-fiil ötekilerden farklı bir sorunun yanıtıdır?

            A)  Selam vermeden yanımdan geçti.

            B)   Kimseye aldırmadan şarkı söylüyordu.

            C)  Rüzgar esince üşümeye başladık.

            D)  Çok çalışarak sınıf birincisi oldu.

 

19.  Hayır(  ) yaşam kısa değil(  ) onu kısaltan biziz(  ) ömrümüz yok değil(  ) onu biz boşa harcıyoruz.

Bu cümlede ayraçlarla (  ) belirtilen yerlere aşğıda verilen noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A)      (,) (,) (;) (,)         B)  (!) (;) (,) (,)               C) (!) (,) (;) (;)           D)  (;) (,) (;) (,)

 

20.     Dolandım dolaşdım boşandı yağmur

       Saçlarım ıslak, kunduram çamur

       Eve gitdim, yağmur getirdim.

       Ben yeşerdim ev yeşerdi

 

 Yukarıdaki dörtlükte yapılan yazım yanlışları aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)       Ünsüz sertleşmesi kuralına uymamaktan

B)      Ünsüz yumuşamasına aykırılıktan

C)      Ünlü harfin gereksiz türetilmesinden

D)      Gereksiz yere  ünlünün daraltılmasından

 

21.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlenin temel ögelerinin dışında bir öge kullanılmıştır*

A)       Sınıf başkanı, tarih öğretmeninin yanındaymış.

B)      Görevlilerin hepsi, arka kapıdaymış.

C)      Bölgemizdeki tarihi eserler, restore edildi.

D)      Çiçeklerin isimlerini her öğrenci biliyormuş.

 

22. Olumlu düşünme,  ağrılara karşı ilaç içmek gibi etkilidir. Bilim adamları bu konuda birçok hasta üzerinde araştırma yaptı. Bacaklarına acı hissi veren ısı uyarıcıları takılan hastaların beyin fonksiyonları tarandı. Bu çalışmalarda düşük acı çekecekleri söylenen hastaların duyduğu acının azaldığı belirlendi.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

 A)      Örneklendirme            B)      Tanımlama               C)      Karşılaştırma             D)      Tanık gösterme

 

23.  Yeşiller, maviler kapkara olmuş

       Yorgun eller, ayaklar, yollarsa yokuş

       Ne açan güller var ne öten bir kuş

       Güneş o güneş değil, yıldız o yıldız değil

Bu dörtlükte aşağıdaki duygulardan hangisi  yoktur?

A)      Karamsarlık         B)      Umutsuzluk           C)      Pişmanlık               D)      Hüzün

 

24  Aşağıdaki cümlelerden  hangisinin yüklemi edilgen  değildir?. 

       A)    Yemek terasta yenecek.                        B)    Kardeşi yine hasta olmuş.

        C)    Yıl sonu programı ertelendi.                  D)    Misafirlere meyve ikram edildi.

 

25.    1. Öncelikle fidan için hazırladığınız çukuru, mümkün olduğunca geniş ve derin kazmalısınız.

         2. Çıplak köklü fidanların dİkimini de bekletmeden yapmanız gerek.

          3. Fidan dikmek, toprağı kazıp fidanı yerleştirmekle olmuyor.

          4. Bu işin bazı püf noktaları var.

Bu cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulmak istense  sıralama nasıl olmalıdır?

A)      3-4-1-2         B)      3-2-4-1                    C)      3-2-1-4                D)      1-3-2-4

 

                                   BAŞARILAR

 

           Zümrüt KART

         Türkçe öğretmeni

Sponsor Bağlantılar:
Editör tarafından paylaşılan bu içerik 22145 kez görüntülenmiş.
8.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları Zümrüt KART soru bankası

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri