5. Sınıflar sosyal bilgiler dersi sınava hazırlık test soruları ve cevapları

1 Bizans ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1176’da …………..Savaşı yaşanmıştır. Bu savaşın kazanılması Türklerin Anadolu’dan çıkarılamayacağını kanıtlamıştır.

Cümlesindeki boşluğa hangisi getirilmelidir?

A- Miryokefalon              B- Malazgirt          C- Kösedağ                     D- Pasinler

 

2 Aşağıdakilerden hangisi ile Malazgirt Savaşı arasında doğrudan ilgi kurulamaz

A- Osmanlı    Devleti      B- Bizans          C- Anadolu        D- Büyük Selçuklu  Devleti.

 

3 Aşağıdakilerden  hangisi, Türkiye’de  kırsal kesimden kentlere doğru olan göçlerin nedenlerinden  biri değildir?

A- Ürün  çeşitlerinin  fazla  olması

B- Tarımda makine kullanılmasının  artması

C- Tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi

D- Büyük kentlerdeki iş olanaklarının fazla olması

 

4 Osmanlılar Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türk ailelerini yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu’ya geri dönmelerini engellemişlerdir.

Buna göre Osmanlıların böyle davranmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Balkanlardaki kültürel değerleri kazanmak istemesi dersimiz.net

B)Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi

C)Anadolu’da siyasi birliği güçlendirmeye çalışması

D)Göçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya çalışması

 

5 Ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarını hangi kurum denetler?

a) TRT               b)   RTÜK          c)   AA                  d)   TDK

 

6

-  Miryokefalon Savaşı ile Anadolu’nun kesin Türk yurdu olmasını sağladık.

-  Bizans’la yaptığımız Malazgirt Savaşı ile Anadolu’nun kapılarını Türklere açtık.

Verilen bu konuşmalar, Anadolu’nun Türkleşme süreci-ne katkısı olan faktörlerden hangisini göstermektedir?

A) Sanatsal etkinlikleri              B) Kültürel faaliyetleri         C) Askerî mücadeleleri             D) İmar çalışmalarını

 

7 ) Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da bir çok beylik ve devlet kuruldu.Bu beyliklerden biri de İzmir  ve çevresinde kurulan Çaka Beyliği’dir.

Buna göre Çaka Beyliği’ni diğer Türk beyliklerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a. İlk Türk-İslam beyliği olması                                                b.Tarihteki ilk Türk denizci beyliği olması

c. Anadolu’daki siyasi birliği sağlayan ilk devlet olması         d.Haçlılardan Kudüs’ü geri alması

 

8 Aşağıda,  haçlı seferlerinin bazı sebepleri verilmiştir.

I.  Avrupalıların doğunun zenginliklerine ulaşmak istemeleri

II.  Papa II. Urban’ın Hıristiyanlar üzerinde güç kazanmak istemesi

III. Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi

Bu sebeplerden hangileri ‘haçlı seferleri’nin ekonomik nedenleri” başlığı altında toplanabilir?

A) I, II ve III                  B)  II ve III                   C)  yalnız III              D)  Yalnız I

 

9 Fatih Sultan Mehmet;”………..söz konusu rahiplere ve kiliselerine hiç, kimse tarafından engel olunmayıp rahatsızlık verilmeyecektir.” Demiştir.

Bu söz,

I- HOŞGÖRÜ           II- DİNİ SERBESTLİK         III- KÜLTÜREL BİRLİK

İlkelerinden hangilerini sağlamaya yöneliktir?

A- Yalnız  I            B- II ve III                 C- I ve II                D- I, II ve III

 

10  Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir iletişimi olumsuz etkileyen bir davranıştır.

A- Çok soru sormak                          B- Göz teması kurmak

C- Konuşurken doğal olmak             D- Empati kurmaya çalışmak

 

11  Atatürk:”Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.”demiştir.

Atatürk bu sözüyle iletişimde hangi etkenin önemini vurgulamıştır?

a-Beden dili             b- Üslup                 c-Etkili dinleme                 d- Empati

 

12  Temel hak ve özgürlükler aşağıdakilerden hangisinde kısıtlanmaz?

A)Savaş                 B) Sıkıyönetim                     C) Olağanüstü hal           D)Nüfus sayımı

 

13 Aşağıdakilerden hangisi göç alan şehirlerin tercih edilmesinde etkili değildir?

A) İş imkanlarının fazla olması             B)Sağlık hizmetlerinin iyi olması

C) Kalabalık şehir olması                    D)Eğitim imkanlarının iyi olması

 

14  Aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmıştır?

A) Trabzon             B) Edirne             C) Eskişehir             D) İzmir

 

15  Osmanlı Devletinin Rumeli’de aldığı ve Balkan fetihlerinde üs olarak kullandığı toprak parçası hangisidir?

A)Keşan                    B)Malkara                C)Bolayır             D)Çimpe

 

16  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi iletişim faaliyetlerinden biri değildir.

A)TRT                B)İrade-i Milliye                C)Anadolu Ajansı        D)Hakimiyet-i Milliye

 

17  Osmanlı Devletinde padişahtan sonra en yetkili kişi olup Fatih Sultan Mehmet Döneminden sonra divana başkanlık yapmaya başlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Defterdar                B)Nişancı                C)Sadrazam              D)Şeyhülislam dersimiz.com

 

18  “Ne kadar bilirsen bil, anlatabildiklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır.”

Mevlana bu sözüyle iletişimde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamıştır?

A- Ön yargılı olmaktan kaçınma

B-Karşımızdakinin seviyesine uygun bir dille konuşma

C-Konuşurken doğal olup yapmacık konuşma ve hareketlerden kaçınma

D-Karşımızdaki insanı eleştirme ve yargılama

 

19

I.     Avrupalıların  ticaret yollarına hakim olmak istemeleri

II.    Yoksulluk içinde yaşayan Avrupa’nın Doğu’nun zenginliklerine ulaşmak istemesi

III.   Soylular ve köylülerin  toprak sahibi olmak istemeleri

Yukarıdakilerden,   Haçlı Seferlerinin  hangi alandaki nedenleri  ile ilgili bilgi verilmiştir?

A- Siyasi               B- Dinsel                       C- Ekonomik             D- Sosyal

 

20 Tokat Niksar Kalesi’nde  Danişmentliler  tarafından   Yağıbasan  Medresesi, Anadolu’nun ilk medresesi olarak kabul edilmektedir.

Buna göre Türklerin, Anadolu’da aşağıdaki alanların hangisinin gelişmesine katkı sağladığı söylenebilir?

A- Eğitim          B-Savunma                 C-Ticaret               D-Ekonomi

 

21 Aşağıdakilerden hangisi, nüfusumuzun dünyanın dikkatini çeken en önemli özelliğidir?

A)Nüfus artış hızının giderek azalması.

B)Kent nüfusumuzun kır nüfusumuzdan fazla olması.

C)Kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olması.

D)Ülkemizin genç nüfusa sahip olması.

 

22  Osmanlı Devleti’nde İlk düzenli ordu hangi Padişah zamanında kurulmuştur?

a.Osman Bey                  b.Orhan Bey                    c.I.Murat                   d.Fatih Sultan Mehmet

 

23 XVI. Yüzyılın en büyük coğrafya bilgini kabul edilen,en büyük eseri Kitab-ı Bahriye olan ünlü kaptan kimdir?

a.Barboros Hayrettin Paşa                   b.Hacı İlbey                   c.Evranus Bey                  d.Piri Reis

 

24

- Anadolu’da birçok kervansaray yaptırmışlardır.

- Venediklilerle ticaret antlaşmaları yapmışlardır.

- Eşkıya ve korsan saldırılarından zarar gören tüccarların zararlarını ödemişlerdir.

Türkiye Selçuklu Devleti bu çalışmalarla  aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A) Sınırlarını genişletmeyi                 B) Ticareti geliştirmeyi

C) Anadolu’yu Türkleştirmeyi           D) Bizans İmparatorluğu’nu yıkmayı

 

25  Osmanlı Devleti’nin pek çok şehrinde camilerin, kiliselerin, sinagogların iç içe olması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)  Osmanlı Devleti’nin mimari alanda çok geliştiğinin

B)  Devlet adamlarının çok yetenekli olduğunun

C) Osmanlı Devleti’nde hoşgörü ve inanç hürriyeti olduğunun

D )  İslamiyet’in üstün bir din olduğunun

 

26  Osmanlı Devleti'nde çıkan ilk resmi gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A)Takvim-i Vakayi                      B) Tercüman-ı Ahval                C)Hakimiyeti Milliye                   D)İradeyi Milliye

 

27  Kuruluş  döneminde;

I.     Taht  kavgalarının yaşanması

II.    Balkanlarda fethedilen topraklara Türkmenlerin yerleştirilmesi

III.   Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı Seferleri düzenlenmesi

Durumlarındanhangisi ya da hangilerinin, Osmanlıların Rumeli’deki ilerlemelerini kolaylaştırdığı savunulamaz?

A- Yalnız I             B-Yalnız II                      C-I ve III                    D-II ve  III

 

28  Anadolu Selçuklu Devleti Dönemi'nde Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli gibi önemli düşünürler yaşamıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı savunulabilir?

A) Anadolu'da düşünce ve kültür hayatının canlanmasına

B) Bizans'ın Anadolu'daki üstünlüğünün sona ermesine

C) Türklerin kısa sürede Ege'ye kadar ulaşmalarına

D) Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin artmasına

 

29 Lale Devri’nde Avrupa’ya geçici elçiler gönderilmişken, III. Selim döneminde Avrupa’nın Berlin, Viyana, Londra, Paris gibi önemli merkezlerinde sürekli elçilikler açılmıştır

Lale Devrinde, Osmanlı Devleti’nin Viyana, Berlin, Paris ve Londra gibi başkentlere ilk kez elçi göndermesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batı’dan borç para alabilmek                                        B) Avrupa ülkeleri ile iyi ilişkiler kurmak

C) Avusturya ile yapılan savaşlara son vermek                D) Avrupa’daki gelişmeleri yakından izlemek

 

30  Anadolu Selçuklu döneminde yapılan aşağıdaki kuruluşlardan hangilerinin amacının ticareti canlandırmaya yönelik olduğu söylenebilir?

A)  Kervansaray              B) Medrese                     C)  Kümbet                   D)  Cami

 

31 Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş bir ülkenin nüfus özelliği değildir ?

A Nüfus artış hızı azdır             B Milli gelir yüksektir            C İşsizlik oranı fazladır              D Yaşlı nüfusu fazladır

 

32  Nüfus sayımı o ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi vermez?

A)Nüfus miktarı                          B Özel  konumu               C)Kır-Kent nüfusu                     D)Cinsiyete göre nüfus oranı

 

33  Ülkemizin en kalabalık şehri hangisidir?

A)İstanbul              B)İzmir                   C)Ankara                 D)Antalya

 

CEVAP ANAHTARI

1 A  2A  3A  4B  5B 6C  7B  8D  9C  10A  11D  12D 13C  14B  15D   16A  17c  18B  19C  20A  21D  22B  23D  24 B  25C  26A  27B  28A  29D  30A   31C  32B  33A

Sponsor Bağlantılar:

Editör tarafından paylaşılan bu içerik 3759 kez görüntülenmiş.

5. Sınıflar sosyal bilgiler dersi sınava hazırlık test soruları ve cevapları soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz çalışma soruları sınavlara hazırlık

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri