Sosyal Bilgiler 7.Sınıf 2.Dönem 1. Sınav Soruları

Aşagıdaki cümlelerin doğru olanının başına "D",yanlış olanın başına "Y"harfi yazınız?

(   )1-Tımarlı Sipahilerin ve ikta sahiplerinin görevi,yalnızca tarım alanındaki üretimi devam ettirmektir.

(   )2-Coğrafi Keşifler,mevcut ticaret yollarının önemini azaltmıştır.

(   )3-Sanayi Devrimi insan ve hayvan gücüne dayalı üretime geçiştir.

(   )4-Vakıflar,toplumda sosyal dayanışmayı sağlayan kuruluşlardır.

(   )5-Bireylerin meslek seçiminde yakınlarının istekleri kendi ilgi ve yeteneklerinden daha önemlidir.

 

S.6.Aşağıdaki arazi çeşitlerinden hangisine "miri arazi" denir?

A-Vakıf arazilerine        B-Kişilere ait arazilere        B-Devlet arazilerine      C-Azınlıklara ait arazilere

7.Osmanlı Devleti'nde,kadıların tayinini aşağıdakilerden hangisi yapardı?

A-Vezir            B-Yeniçeri            C-Kazasker                                     D-Sadrazam

8.Yeniçeri ocağı,aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi tarafından kurulmuştur?

A-Yıldırım Beyazıt                                 B-II.Murat            C-I.Murat                                                 D-II.Mehmet

9.Kanuni Sultan Süleyman zamanında Fransa'ya tanınan kapitülasyonların verilmesindeki asıl amaç nedir?

A-Fransız kralı Fransuva'ya yardım etmek.            B-Osmanlı ticaretini geliştirmek

C-Hristiyan birliğini bölmek                                   D-Avrupa'yı kolay yoldan fethetmek

 

10.Osmanlı Devleti'nde padişahın adına devleti yöneten ve hükümdarlık mührü taşıyan,aşağıdakilerden hangisidir?

A-Şeyhülislam                   B-Veziriazam            C-Nişancı                    D-Sancak Beyi

 

11.Toprağını üç yıl üst üste ekmeyenlerden, toprağın kullanım hakkının alınıp başkasına verilmesindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A-Askerlerin maaşlarını ödeyebilmek                    B-Mülkiyetin devlete ait olduğunu göstermek

C-Ülkeyi bayındır hale getirmek                            D-Tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak

12.Osmanlı devletinde ilk altın para hangi padişah zamanında bastırılmıştır?

A)Yavuz Sultan selim                    B)Orhan Bey            C)Fatih Sultan Mehmet                  D)Kanuni Sultan Süleyman

 

13-Fatih Sultan Mehmet Ege Denizinde egemenlik kurmak için hangi devletle savaşmıştır?

A-Almanya           B-Fransa            C-Venedik            D-İngiltere

 

14.Yer şekillerinin eğimli olduğu yerlerde toprak kayması(heyalan) daha çok görülür.

Buna göre yurdumuzda toprak kayması en az hangi bölgemizde görülür?

A-Karadeniz Bölgesi                     B-Doğu Anadolu Bölgesi

C-Akdeniz Bölgesi                        D-İç Anadolu Bölgesi

15.Aşağıdakilerden hangisi daha çok Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya yöneliktir?

A) Trabzon'un fethi                                                            B) Amasra'nın fethi

C) Karamanoğulları Beyliğine son verilmesi                     D) İstanbul'un fethi

 

16.Aşağıdaki gelişmelerin hangisinin sonucunda derebeylikler yıkılmıştır?

A-Barutun ateşli silahlarda kullanılması                  B-Pusulanın kullanımı sonucu

C.Kağıdın bulunması                                               D-Matbaanın bulunması

17.Osmanlı Devleti'nde köylü toprağını iyi kullanmaz ve üç yıl arka arkaya boş bırakırsa, toprağı kullanma hakkı elinden alınır ve başkasına verilirdi.Bu durum Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir?

A)Sosyal sınıf ayrımına                               B)Özel mülkiyet hakkının gelişmesine

C)Ülke bütünlüğünü sağlamaya                  D)Üretimde sürekliliği artırmaya

 

18.Türkiye'de buğday hasadı farklı zamanlarda olur.En erken Akdeniz Bölgesi'nde başlar.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A-Topraklarının verimliliğiyle                         B-Sıcaklık farklılıklarıyla

C-Sulamanın her yerde farklı olmasıyla           D-Tarım alanlarının genişliğiyle

19.Doğu Anadolu'da hayvancılık önemli bir yer tutar.

Özellikle Kars yöresinde büyükbaş hayvancılığın gelişmiş olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A-Hayvan ıslahındaki gelişmelerle.                    B-Suni yem teminindeki kolaylıkla

C-Devlet desteği ve özendirmelerle.                   D-Yaz yağışıyla oluşan gür otlaklarla

 

20.Osmanlı Devleti'nde yapılan aşağıdaki yeniliklerden hangisinin veya hangilerinin Batı'yı daha yakından tanımak amacıyla yapıldığı savunulabilir?

A-Yeniçerilerden bir itfaiye bölüğünün oluşturulması        B-Avrupa başkentlerine elçiler gönderilmesi

C-İstanbul'da kumaş ve çini fabrikalarının kurulması        D-Sağlık alanında ilk kez çiçek aşısının uygulanması

Sponsor Bağlantılar:

ERSEN TANÇ tarafından paylaşılan bu içerik 6739 kez görüntülenmiş.

Sosyal Bilgiler 7.Sınıf 2.Dönem 1. Sınav Soruları ERSEN TANÇ sosyal bilgiler soru bankası indirmesiz yazılı soruları

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri