a Harfi İle Başlayan Bilgiler

Abartma, genel anlamda bir şeyi olduğundan üstün ya da aşağı gösterme sanatı. Eski adı mübalâğadır. Edebiyatta abartma, anlatımı güzel ve etkili kılmak için başvurulan bir söz sanatıdır. Günlük dilde ve yazı dilinde zaman zaman abartmaya başvurulu...Devamı
(1845 Semipalat - 1904, ?), Kazak şairi. Babası, Kazak boylarının beyi Kunanbay'dır. Medrese eğitimi gördü, daha sonra Rus okullarında okudu. 1880'de Semipalat iline sürülen devrimci Rus aydınlarından etkilenerek Rus edebiyatını, batının sanat ve fel...Devamı
(? - 1659 Halep), 17. yüzyılda merkezi yönetime karşı başkaldıran Osmanlı veziri. Vergi toplamakla görevli mütesellim ve Yeni-il voyvodasıyken srumluluğundaki yerler, yeniçeri ocağı kethüdasının adamlarından birine verilince, hazineden 60.000 kuruş a...Devamı
(? - 1634 İstanbul), Osmanlı veziri. Yeniçeri ocağının bozulmaya başladığı bir dönemde ocağın ortadan kaldırılması için uğraştı. Yeniçeri ağası Halil Ağa tarafından yetiştirildi. Halil Ağa sadrazam olduğunda onu vezirlik rütbesiyle Maraş beylerbeyliğ...Devamı
(? - 1771 Sinop) Osmanlı veziri. Hekimoğlu Ali Paşa'nın yanında yetişti. Türkmen ağası oldu. Daha sonra Maraş beylerbeyliğine getirildi. Rus seferinde gösterdiği yararlıklara karşılık vezirlikle ödüllendirildi. Boğdan'ın geri alınması için yapılan sa...Devamı
Abhazlara Türkler tarafından verilmiş ad. Müslümanlığı kabul etmiş olanlarına Abaza, öbürlerine Abhaz denir. Rusların 1864'te Kafkasya'yı ele geçirmesinden sonra yarım milyona yakın Abaza Anadolu'ya göç etmiştir. (bakınız) ABHAZLAR...Devamı
Kaslarda ve duyularda herhangi bir bozukluk olmaksızın, çoğu kez isterik nedenlerle kısmen ya da bütünüyle yürüyememe durumu. ...Devamı
Endülüs Emevî Devleti'nin parçalanmasından sonra Sevilla'da (İşbiliye) kurulan küçük devletlerden biri ve bu devleti yöneten Arap hanedanı. Bu hanedandan gelen üç hükümdar, yaptıkları savaşlarla İspanya'nın güneybatı bölgesini ele geçirdiler. 1023'te...Devamı
(? - 652 Medine) Peygamber Muhammet'in amcası. Ticaretle uğraşırdı. Ebu Talip ölünce Muhammet'in koruyucusu oldu. İlk zamanlar Müslüman olmamasına rağmen, şiddetli bir muhalefet de yapmadı. Medine'ye göç etmeyip Mekke'de kaldı. Müslümanlığı kabul ett...Devamı
(1866 Kahire-1934 Kahire) Sadrazam Sait Halim Paşa'nın kardeşi. Devlet Şûrası üyeliği ve Bursa valiliği yaptı. Nafıa nâzırı oldu (1915). Mütarekeden sonra İngilizler tarafından Malta'ya sürüldü, orada iki yıl kaldı. Bir süre İstanbul'da oturdu ve tek...Devamı
(1874 İskenderiye-1945 İskenderiye) Osmanlı İmparatorluğu'nun fermanıyla atanan son Mısır hıdivi. Hıdiv Tevfik Paşa'nın oğludur. Osmanlılardan yana ve İngilizlere karşı bir politika izledi. I. Dünya Savaşı'nın başında İstanbul'da olmasından yararlana...Devamı
(1557, ? - 1628 Mazenderan) İran Safevi hükümdarı. Büyük Abbas diye tanınırdı. 30 yaşında hükümdar oldu. Askerî reformlar yaptı. Dağılmakta olan imparatorluğu toparladı ve kalkındırdı. Osmanlılar ile savaştı. Bağdat'ı aldı, Musul ve Diyarbakır'a kada...Devamı
Abbasiler Emevîlerden sonra halifelik makamını ele geçiren hanedan ve bu hanedanın kurduğu Arap - İslâm devleti. Peygamber Hz. Muhammet'in amcası Abbas'ın soyundan geldikleri için bu adla anılırlar. 750 yılında Horasanlı Ebu Müslim ve Abdullah bin Al...Devamı
Arjantin, Brezilya ve Şili'ye 1913 yılında oluşturdukları birlikten ötürü verilen ad. Bu üç ülkenin amacı, Amerika ile ilgili ya da uluslararası konularda işbirliği yapmak, aynı zamanda ABD'nin Güney Amerika'da giderek artan etkisine karşı koymaktı. ...Devamı
Atom, biyoloji ve kimya silâhlarına verilen ad. Nükleer silâhlar, mikrop silâhları ve savaşta kullanılan zehirli gazlar bu başlık altında toplanır. ...Devamı
Doğu inanışına göre, doğaüstü güçlere, yeteneklere sahip olduğu kabul edilen dervişler; tasavvufta ise manevî açıdan yüksek mertebelere erişmiş kimselere verilen ad. Bir inanışa göre, abdallar kırk kişi olup dünyaya yayılmışlardır. Gaipten haber veri...Devamı

Aramanızla ilgili ilk harfi seçerek bilgilere ulaşabilirsiniz.

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri