11.Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

ESDAL 11. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
ADI:                                SOYADI:                            SINIFI:                     NUMARASI:

1)"Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davran. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi" (Al-i imran suresi 159. Ayet) "Rabbim, kavmimi bağışla çünkü onlar bilmiyorlar" (Hadisi Şerif) Bu ayet ve hadisin ışığında Hz. Peygamberin (s.a.v.) hangi özelliğinden bahsedilmiştir?
A)Güvenirliği                B)Merhametli oluşu       C)Adaletli oluşu                     D)Kolaylaştırıcılığı                E)Hoşgörülü oluşu


2)"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir." (Araf suresi 199. Ayet) Hz. Muhammed (s.a.v.), huzurunda korkup titreyen bir şahsa, "Sakin ol! Ben bir kral değilim. Ben sadece, kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum" (H.ş. İbn Mace)  Bu ayet ve hadisin ışığında Hz. Peygamberin (s.a.v.) hangi özelliğinden bahsedilmiştir?
A)Sabrı ve kararlılığı       B)Hoşgörülü oluşu                 C)Yardım severliği           D)Merhametli oluşu          E)Adaletli oluşu


3)Kültürümüzde Ehl-i Beyt sevgisini ifade eden ve Ehl-i Beyt sevgisinin toplumsal sonucunu ortaya koyan gelişmeler nelerdir? Yazınız


4)Allah'ın sevgisini kazanmanın ve bağışlanmanın yolu Hz. Peygamberi (s.a.v.) sevmek ve onun emirlerine uymaktan geçer. Hz. Muhammed'i sevmek ve ona itaat etmek, Allah'ın emridir. Müslüman olmanın gerekliliğini ifade eden cümlelerden biri olan bu deyişi doğrulayan ve destekleyen ayet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir    

B)Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörü ile muamele et      

C)Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez   

D) Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, biz seni onlara bekçi olarak göndermedik.      

E)Ant olsun biz Kur'an-ı , anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. O halde düşünüp öğüt alan yok mu?


5)"İsrail oğulları, aralarından mevki ve makam sahibi kişiler hırsızlık yaparsa onlara dokunulmazlardı. Ama zayıf ve kimsesiz kişiler hırsızlık yaptığında onları cezalandırırlardı. Eğer hırsızlık yapan bu kadın Mahzumoğullar'ından biri değil de kendi kızım Fatıma bile olsaydı, onu da cezalandırırdım." Peygamber (s.a.v.)'in bu hadisi şerifinin ışığında Peygamberin dolayısı ile bizlerde de olması gereken özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kolaylaştırıcı olmak                    B)Hoşgörülü olmak                 

C)Adaletli olmak              D)Merhametli olmak                 E)Sabırlı olmak


6)İbadetlerin ferdi ve toplumsal faydalarını yazınız


7)"Bir de, (şunu bilin ki) gökleri ve yeri bu ikisi arasında var olan hiçbir şeyi oyun, bir eğlence olsun diye yaratmadık" "Hiçbir şey yoktur ki kaynağı bizim katımızda olmasın ve biz hiçbir şey indirmeyiz ki kusursuzca belirlenmiş bir ölçüye, bir uyuma dayanmasın" Bu ayetler bize imanın hangi bölümünün öğretisini vermektedir?
A)İnsanın akıllı bir varlık oluşu       B)İnsan özgür bir varlıktır      C)İnsan İradesinde hürdür        D)Kaza ve Kader            E)Hayır ve Şer


8)Peygamberimiz (s.a.v.) İhsan nedir? Sorusuna şu cevabı vermiştir: "İhsan, sanki Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü sen onu görmüyorsan da O seni görüyor." Bu hadisi şerif doğrultusunda insanın hareketleri ve ibadetleri nasıl olması gerekir?


9)Günah işlememek ve ibadet etmek olgularını sabır açısından değerlendiriniz


10) " Allah' a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır." (A'raf suresi , 56. Ayet) Bu ayette ibadette isteklilik ve samimiyet ilişkisini yazınız


11)"Sattığında, satın aldığında ve hakkını aradığında .................... gösterene Allah rahmet etsin."
      "Merhamet etmeyene ..................... edilmez"
      "Sana vahyedilen Kitap'ı oku ve namaz kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve .............. korur."
   Yukarıdaki boşlukları "sevap-merhamet-iyilik-kötülük-kolaylık-gösteriş" kelimelerinden uygun olanı ile doldurunuz


12)Hz. Muhammed (s.a.v.) gençliğinde (peygamberlik gelmeden önce) "Hilfu'l Fudul" adı ile bilinen bir oluşuma katılmıştı. Bu birliğin amacı, Mekke'de zayıf ve kimsesizlerin haklarını savunmak, adaleti tesis etmek ve zulme son vermek için çalışırdı. Bu birliğin adının manası aşağıdakilerden hangisidir?
A)Müslüman gençler birliği       B)Cesur gençler birliği         C)Erdemliler birliği            D)Mekkeli gençler birliği          E)Medineli gençler birliği


13)Aşağıdakilerde hangisi insanın kaderini etkileyen unsurlardan değildir?
A)İnsan akıllı bir varlıktır    B)İnsan eylemlerinden sorumludur     C)İnsan özgür bir varlıktır    D)İnsanın yaşam şeklini çoğunluğa göre dizayn etmesi kaderdir            E)İnsan için ancak çalıştığının ve yaptıklarının karşılığı vardır.


14)Hayır ve Şer kavramlarını açıklayınız


15)Külli irade, Allah'a ait sonsuz ve sınırsız irade demektir.İnsanın bu alanda seçme hakkı yoktur. "İmtihan alanı" değildir. Cüz-i irade, insana ait sınırlı irade demektir. İnsanın bu alanda seçme hakkı vardır. Seçtiklerinin ve yaptıklarının sonucundan sorumludur. Bu alan "İmtihan alanı değildir"      A)İman etmesi             B)Arkadaş seçimi             C)İnkar etmesi         D)Yetenekleri         E)Elbise seçimi


16)Allah doğal yaşam süresini belirleme hakkına sahiptir. Ecel Allah'ın bir takdiri olarak onun izni olmaksızın gerçekleşmez. Bu anlamda kader, Allah'ın ömrün uzamasının da kısalmasının da ölçülerini belirlemesidir. Bu bilgiler ışığında aşağıdakilerin hangisinde kişinin yaptıkları, sonuca etki edebilir?
A)Ecel-Şans-Ömür      B)Kader-Ecel-Küresel ısınma      dersimiz. com

C)Kuraklık-Talih-Kader      D)Doğal afetler-Ecel-Ömür          E)Hastalık-Kısmet-Mutluluk


17)"(Ey Muhammed!) Şüphesiz sen de öleceksin onlarda ölecekler" (Zümer suresi 30. Ayet) Hz. Peygamberin (s.a.v.) insanlardan gönderilmesinin sebeplerini yazınız

18)Aşağıdakilerin hangisi Ehl-i Beyt'ten değildir?
A)Hz. Ömer                                     B)Hz. Ali                C)Peygamberin Hanımı                     D)Hz. Fatıma                      E)Hz. Hüseyin


19)Mekkeli müşrikler, Peygamberi tehdit etmişler, sonuç elde edemeyince, İslam'a daveti bırakması karşılığında ona makam, mevki gibi tekliflerde bulunmuşlardır. Bunlara karşılık Hz. Peygamber(s.a.v.) "Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz yine de davamdan vazgeçmem" diyerek tekliflerini reddetmiştir. İslam'ın güzelliklerini ve doğrularını yaymada ki  bu davranışı Peygamberin hangi yönünü göstermektedir?
A)Adaletli oluşu                   B)Kolaylaştırıcılığı                      C)Cesur oluşunu                  D)Merhametli oluşu                         E)Sabırlı ve kararlılığı


20) Kur'an da örnek insanın tarifi nasıl yapılmıştır? Yazınız

Sponsor Bağlantılar:

Reşit Akyüz tarafından paylaşılan bu içerik 6700 kez görüntülenmiş.

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları Soru Bankası Soru Sitesi İndirmesiz İndirmeden Reşit Akyüz

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri