12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları

12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları

1.İslam dininin temel ilkeleri doğrultusunda nefsi arındırmayı ve ahlakı güzelleştirmeyi amaç edinen düşünce hangisidir?

a) Tasavvuf          b) Fıkıh                  c) Tefsir                 d) Hadis

2.Kişinin işlemiş oluğu hata ve kusurlarından vazgeçmesi, pişmanlık duyması bir daha onları işlemeyeceğine dair Allah’a söz vermesine ne denir?

a) Doğruluk          b) Cömertlik         c) Tövbe                d) Riyazet

3.Tasavvuf düşüncesinin oluşumunda tarihi süreç içinde ilk dönem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tasavvuf  dönemi        b) Züht dönemi          c) Tarikat dönemi          d) Sufilik dönemi

4.Tasavvuf yolunda giden kişiye ne ad verilir?

a) Mutasavvıf       b) Müfessir             c) Muhaddis      d) Âlim

5.Pir-i Türkistan olarak anılan Divan-ı Hikmet adlı eserin sahibi mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?

a)Mevlana                                b)Yunus Emre

c)Hoca Ahmet Yesevi              c)Hacı Bektaş Veli

6.Hayatını “Hamdım, piştim, yandım” sözleriyle özetleyen mutasavvıf düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

a)Mevlana                             b)Yunus Emre

c)Abdülkâdir Geylâni             d)İbn Nusayr en-Nemîrî

 

 7.      “Elif okuduk ötürü

         Pazar eyledik götürü

         Yaratılanı hoş gör

         Yaradandan ötürü”

 Yukarıdaki sözlerin sahibi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Mevlana   b)Hacı Bektaş Veli c)Hoca Ahmet Yesevi   d)Yunus Emre

8.“Eline, diline ve beline sahip olma” şeklinde ifade edilen temel prensip hangi tarikatta vardır ?

a) Alevilik-Bektaşilik          b) Mevlevilik        c) Yesevilik           d) Ahilik

9.Makalat isimli eserinde “dört kapı kırk makam” prensibine göre görüşlerini açıklayan tasavvuf bilgini kimdir?

a) Ahmet Yesevi              b) Mevlana           c) Yunus Emre            d) Hacı Bektaş-ı  Veli

10.Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi düşüncede yer alan, insanın Allah’a ulaşması için geçmesi gerektiğine inanılan dört kapıdan biri değildir?

a) İbadet         b) Şeriat            c) Marifet       d)Hakikat                     

11.Alevi Bektaşi inancında “matem ayı” olarak kabul edilen, 12 gün oruç tutulan ay hangisidir?

a) Rebiulevvel         b) Muharrem          c) Şevval      d) Ramazan            

12.Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi düşüncenin amaçlarından biri değildir?

a)Kamil insan olmak  

b) Yaratıcıya karşı yaptığı görevlerinde manevi yönü canlı tutmak

c)Tamamen ahirete yönelip dünya ile bütün bağı koparmak

d)İbadetlerde samimiyeti ve ihlası temel ilke kabul etmek  

13.Mevlana’nın düşünceleri temelde hangi kavramlara dayanır?

a) Vuslat-sevgi-hoşgörü                        b) İman- ibadet-itikad

c) Dünya-ahiret-cennet                           d) Sevgi-saygı-itaat 

14.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde mutasavvıflar ve eserleri yanlış eşleştirilmiştir?

a) Mevlana –Mesnevi   b) Ahmet Yesevi- Divan-ı Hikmet

c)HacıBektaş Veli-Makalat d)Yunus Emre –Divan-ı Kebir   

15.Aşağıdakilerden hangisi bir barış elçisi olan Hz. Muhammed’in bir özelliği olamaz?

a)Hoşgörülü olması         b) Kin ve nefret duygusuna sahip olmaması

c)Kavga ve kötü sözden uzak durması   d)İşlerini kendi başına buyruk yapması

 

”Sufi yer gibidir, kötü olan her şey onun üzerine atılır ama ondan güzelden başka bir şey çıkmaz. İyisi de kötüsü de ona basar, çiğner; bulut gibidir, her şeyi gölgelendirir; yağmur gibidir, her şeyi sular.”

16.Yukarıdaki sözde sufilerin hangi özelliğine değinilmemiştir?

a) Kötülükten uzak olup yalnızca güzelden yana olur   

b) Halkın yükünü sırtında taşır

c) Kendini yalnızca ibadete adamıştır     

d) Kişi ayrımı yapmaz 

 

“Ey iman edenler! Hep birden barışa girin.Sakın şeytanın peşinden gitmeyin.” (Bakara s. 208)

“Ey iman edenler!Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin.”( Ahzab s. 70)

“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun.”(Maide s. 8)

17.Yukarıdaki ayetlerde hangisine vurgu yapılmamıştır?

a) Şeytana uymamak       b) Sabırlı olmak    

c) adil olmak   d) Doğru ve güvenilir olmak  

 

18.Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi düşünce için söylenemez?

a) Tasavvuf, kelime ve sistem olarak Hz Peygamber zamanında mevcut değildi.

b)Tasavvufi düşünce Peygamberimizin emriyle oluşturulmuştur.

c)Tasavvufi yorumlar İslamla özdeşleştirilmemelidir. www.dersimiz.com

d)Anadolunun İslamlaşmasında tasavvufi düşüncenin büyük etkisi olmuştur.

 

19.Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşama ve hoşgörü kültürü için söylenemez?
a)Hoşgörü kültürü, kişinin kendi inançlarını yaşamakta özgür olması ve başkasının da kendine ait inançlarını yaşamasını kabul etmeyi gerektirir.

b) Peygamberimiz, insanlara hoşgörü ile davranmış ve onların farklı özelliklerini bir zenginlik olarak görmüştür.

c) Tasavvufi yorumlar, yaratılanı Yaratandan ötürü sevme anlayışına sahiptir.

d) Dini farklılıkları ve kültürel çeşitlilikleri kabul etmek, dine zarar verir.

20.Anadolu’da 13. yüzyılda kurulan ve esnaf ile zanaatkârlar arasındaki dayanışmayı, birlik ve beraberliği gerçekleştirmeye çalışan teşkilat hangisidir?

a) Ahilik                b) Mevlevilik       c) Bektaşilik           d)Yesevilik

CEVAP ANAHTARI : 1.A 2.C 3.B 4.A 5.C 6.A 7.D 8.A 9.D 10.A 11.B 12.C 13.A 14.D 15.D 16.C 17.B 18.B 19.D 20.A

Sponsor Bağlantılar:

Üyeler tarafından paylaşılan bu içerik 22962 kez görüntülenmiş.

12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri