7.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi 2.dönem 2.yazılı sınav soruları

Adı Soyadı...............

Sınıfı........no........

ÇUMRALIOĞLU ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER  

                               DERSİ İKİNCİ DÖNEM  İKİNCİ SINAV SORULARIDIR

1-(     ) İlk Türk devletlerinde siyasi,askeri ve ekonomik kararların alındığı meclise "Kut" denir

2-(     ) Türkiye Cumhuriyeti devletinde herkes istediği dine inanıp dilediği gibi ibadet etme hakkına sahiptir.

3-(     ) Bilimsel birikim yazı olmadan da gelecek kuşaklara aktarılır.

4-(     ) Çevremizde yaşanan olumsuz olaylara tepkimizi demokratik yollardan göstermeliyiz.

5  (     ) Sınıf başkanlığı seçimleri çoğunluğun katılımı ile yapılır

 

6-İlk Türk devletlerinde  hükümdara devlet yönetme yetkisi tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. 

     Bu durumu aşağıdakilerden hangisini daha çok destekler?

A-Hükümdarın çok fazla toprak fethetmesi

B-Hükümdar eşlerinin de yönetime katılması

C-Ülkede insanların mutlu ve huzurlu yaşaması

D-Yönetimde tek karar verenin hükümdar olması

 

7-Demokratik bir yönetim biçiminde ;insanın doğuştan sahip olduğu kabul edilen temel hak ve özgürlüklerinin,devlet tarafından güvence altına alınıp korunabilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisi ile mümkündür?

A-Sivil Toplum Örgütleriyle            B-Sosyal Güvenlik Kuruluşlarıyla

C-Yasalarla                                   D-Emniyet Örgütüyle

 

8-"Ulusun oy ve isteğine dayanan her işin sonucunda ,ulus için iyilik ve mutluluk olacağı kesindir"

     Atatürk bu sözleriyle ,aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamak istemiştir?

A-Kültürel gelişmenin           B-Halk egemenliğinin

C-Ülke savunmasının           D-İlerlemenin ve kalkınmanın

 

9-Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre hiçbir kurum makam ve devlet organı mahkemelere emir veremez,kararlarına müdahale edemez.

   Anayasanın bu ilkesiyle, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir.

A-Millet egemenliği                   B-Yürütme yetkisi

C- Yargı bağımsızlığı                D-Yasama dokunulmazlığı

 

14"Osmanlı Devleti'nde zanaatkârların ve esnafların kurmuş olduğu sosyal bir müessesedir. Sanayi İnkılâbı'nın etkisiyle zayıflamıştır."   

          Bu özellikler Osmanlı Devleti'ndeki hangi kurum ile ilgilidir?

A) Ahilik Teşkilatı            B) Tımar sistemi  

C) Vakıflar                      D) Tekke ve zaviyeler

 

15.Osmanlı Devleti'nde padişahın adına devleti yöneten ve hükümdarlık mührü taşıyan,aşağıdakilerden hangisidir?

A-Şeyhülislam               B-Veziriazam (Sadrazam)

C-Nişancı                       D-Sancak Beyi


16.Türk-İslam devletlerinde uygulunan tımar sisteminin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a)Toprağın geliri ile memur ve askerlerin giderleri karşılanır

b)Üretimde süreklilik sağlanır

c)Topraklar boş kalmaz işletilir      

d)Ülke toprakları nadasa bırakılır

www.dersimiz.com

 

10.Şehzadelerin sancağa çıkmasının yasaklanması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A-İç isyanların önlenmesini

B-Merkezi otoritenin güçlenmesini

C-Padişahların tecrübesiz olarak iş başına gelmesine

D-Kadınların yönetimde söz sahibi olmasına

 

11 .I.Uzun yıllar Osmanlı egemenliğinde kalmıştır.

     II.Türk bayrağının dalgalandığı ve Türk askerinin nöbet tuttuğu Caber Kalesi bu ülke toprakları içerisindedir.

     Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?

A.İran                B.Irak    C.Arabistan                    D.Suriye

 

12-Aşağıda Coğrafi keşiflerin bazı sonuçları verilmiştir

Baharat ve ipek yolu önemini yitirdi

Akdeniz limanları önemini yitirdi

    Bu başlıklar aşağıdaki alt başlıkların hangisinde toplanır?

A-Coğrafi Keşiflerin siyasal sonuçları

B-Coğrafi keşiflerin ekonomik sonuçları

C-Coğrafi Keşiflerin kültürel sonuçları

D-Coğrafi keşiflerin denizcilik kültürüne katkıları

 

13-Osmanlılarda devlete memur yetiştiren okulun adı aşağıdakilerden hangisidir?

A-Enderun               B-Birun           C-Yeniçeri ocağı        D-Sıbyan Mektepleri

 

17- İlk Osmanlı medresesi aşağıdaki yerlerden hangisinde kurulmuştur?

A-İstanbul             B-Edirne                C-İznik              D-Bursa

 

18.----Laik eğitimin ortaya çıkması

     ----Katolik kilisesinin yeniden düzenlenmesi

     ----Yeni mezheplerin ortaya çıkması

        Yukarıdaki gelişmelere neden olan olay hangisidir?

A)Rönesans           B)Coğrafi keşifler        C)Reform              D)Haçlı seferleri

 

19.Osmanlı devletinde ilk altın para hangi padişah zamanında bastırılmıştır?

A)Yavuz Sultan selim        B)Orhan Bey 

C)Fatih Sultan Mehmet      D)Kanuni Sultan  Süleyman

 

20-Aşağıdakilerden hangisi bağımsız Türk Cumhuriyet'lerinden  biri değildir?

A)Afganistan                B)Türkmenistan

C)Kırgızistan                D)Özbekistan        

 

                      Ersen TANÇ

               Sosyal Bilgiler Öğretmeni

               Not:Her soru 5 (beş) puandır

Sponsor Bağlantılar:

Ersen TANÇ tarafından paylaşılan bu içerik 8771 kez görüntülenmiş.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi 2.dönem 2.yazılı sınav soruları soru sitesi soru indir Ersen TANÇ

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri