8. Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

MERAM ATATÜRK  İLKÖĞRETİM OKULU

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

8. SINIF II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

(B) GURUBU

 

1--Yeni Türk Devletinin kurulmasıyla 1921 ve 1924 anayasalarında devletin yeniden yapılandırılması ile ilgili kararlara göre ülke; iller, ilçeler, bucaklar ve köyler olarak yönetim birimlerine ayrılmıştır.

 

Ülkenin yerel yönetim birimlerine ayrılmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)      Yurdun geneline daha iyi hizmet ulaştırmak

B)      Ülkenin laikleşmesini sağlamak

C)      Yapılan inkılâpları daha iyi duyurmak

D)      Halka Cumhuriyet rejimini benimsetmek

 

 

2-  Atatürk;

-          Hükümetin denetlenmesinin sağlanması

-          Faklı görüşlerin mecliste temsil edilmesi

-          Halkın ihtiyaçlarının ve eğilimlerinin öğrenilmesi

    için aşağıdaki gelişmelerden hangisini gerçekleştirmek istemiştir?

 

A)      Çok partili hayata geçilmesini

B)      Cumhuriyetin ilan edilmesini

C)      “Devletin dini İslam dır.” maddesinin anayasadan çıkarılmasını

D)      Saltanatın kaldırılmasını

 

3-Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılması nedenlerinden değildir?

 

A)      Osmanlı Hükümetinin Lozan görüşmelerine katılmak istemesi

B)      Osmanlı Hükümetinin Kurtuluş Savaşına destek vermemesi

C)      Saltanatın milli egemenliğe aykırı olması

D)      Osmanlı Hükümetinin Mondros Mütarekesini imzalamak istememesi

 

4-Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesiyle, tek eşlilik ve resmi nikah zorunluluğu getirilmiş, kadınlara evlenme, boşanma, mirasta eşitlik ve mahkemede şahitlik hakkı tanınmıştır.

 

Buna göre, Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesinde aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?

 

A)      Toplumsal eşitliği gerçekleştirmek

B)      Kadınların yönetime katılmasını sağlamak

C)      Kadınları hukuk güvencesi altına almak

D)      Çağdaş bir toplum oluşturmak

 

5-Atatürk ilke ve inkılâplarının temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Çağdaş devletler seviyesine ulaşmak

B)      Saltanatın geri gelmesini önlemek

C)      Milli bağımsızlığı sağlamak

D)      Kadın erkek eşitliğini sağlamak

 

 

6-— Eğitim ve öğretimde birlik sağlanmıştır.

     —Eğitimde eşitlik sağlanmıştır.

Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilmiştir?

 

A)      Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılmasıyla

B)      Türk Dil Kurumunun kurulmasıyla

C)      Medeni kanunun kabul edilmesiyle

D)      Türk Tarih Kurumunun Kurulmasıyla

 

 

 7-    ”Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

 

  Mustafa Kemal bu sözünü gerçekleştirmek ve Türk çocuğuna atalarını tanıtmak amacıyla hangi kurumu kurmuştur?                     

A)Türk Dil Kurumu                            

B)Atatürkçü Düşünce Derneği

C) Türkoloji enstitüsü     

D) Türk Tarih Kurumu

 

 

8- Türk Kurtuluş Savaşının sona erdiğinin kanıtı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-Mudanya ateşkes antlaşması                       

B- Mondros ateşkes antlaşması

C-Sakarya zaferi                                           

D) Başkomutanlık meydan savaşı

 

9-İtilâf devletlerini kızdırarak İstanbul’u işgal etmesine neden olan olay hangisidir?

      

 

        A- Misak-ı Milli kararlarının alınması   

 B)   B-İstanbul hükümetinin itilaf devletlerine karşı si

 lahlı mücadeleye başlaması

 C-TBMM’nin açılması                   

 D- Bir İngiliz elçisinin öldürülmesi

 

 

10-  — Saltanatın kaldırılması

 —Halifeliğin kaldırılması

        ---Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi

gibi gelişmelerin aşağıdakilerden hangisiyle

ilgisi yoktur?

 

A)      Egemenlik

B)      Laiklik

C)      Bağımsızlık

D)      Çağdaşlaşma

 

 

 

 

11- Saltanatın kaldırılması ile devlet başkanlığı ve devletin rejiminin ne olacağı gibi sorunlar ortaya çıkmıştır.

            M. Kemal, inkılâplardan hangisi ile bu sorunu çözmüştür?

 

 A-Halifeliğin kaldırılması                           

 B- Cumhuriyetin ilanı

 C-Ankara’nın başkent olması                      

 D- Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması

 

 

12. TBMM açıldıktan sonra egemenlik hakkının Kayıtsız ,Şartsız millete ait olduğunu kabul etmiştir. Buna rağmen millet egemenliği ile bağdaşmayan saltanata dokunulmamış; Milli Mücadelenin sonuna kadar saltanat varlığını devam ettirmiştir.

           

      M. Kemal’in saltanatın varlığına bir süre karşı çıkmamasının nedeni ne olabilir?

A-     

 

A- Halifelikle saltanatın ayrılamayacağına inanması

B- İşgalci güçlerle mücadele ederken iç sorunlar çıkarmak istemeyişi

C- Milli egemenlikle uyuşması

D-Milli ekonominin gerçekleştirilmek istenmesi

 

13. Lozan Barış Antlaşmasında; Irak sınırı Türkiye ile İngiltere arasında sonradan yapılacak görüşmelerle belirlenecektir, maddesi yer almıştır.

  Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

 

 A) Irak’ın bağımsız bir devlet olduğunu               

 B) Lozan’da tüm sorunların çözülemediğini

 C) İngiltere ile savaşların devam ettiğini              

 D) Bölgede Şeyh Sait İsyanı’nın çıktığını

 

 

14.  Mudanya Ateşkes Antlaşması ile itilaf devletleri İstanbul hükümetini hukuken yok saymışlardır.

    Antlaşmanın hangi maddesi bu durumu doğrulamaktadır?

 

A-İstanbul’un  ve Boğazların yönetiminin TBMM’ye bırakılması

B-Yunanlıların Trakya’yı boşaltmayı kabul etmesi

C-Barış antlaşmasına kadar İstanbul ve Boğazlar çevresinde İtilaf devletlerinin askerlerinin bulunacak olması

D-TBMM'nin Trakya’ya 8000 jandarma kuvvetinin geçirmesinin kabul edilmesi

 

15-Atatürk ilke ve inkılâplarının temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Çağdaş devletler seviyesine ulaşmak

B-Saltanatın geri gelmesini önlemek

C-Milli bağımsızlığı sağlamak

D-Kadın erkek eşitliğini sağlamak

 

 

16-Atatürk’ün “ Milletimizin hedefi, mefkûresi (ideali) bütün dünyada tam manasıyla medeni bir toplum olmaktır.” sözü, aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

 

A) Tam bağımsızlıkla

B) Milli egemenlikle

C) İnsanlık sevgisiyle

D) Çağdaşlıkla

 

 

17-Aşağıdakilerden hangisi siyasi alanda yapılmış bir inkılâp değildir?

 

A)      Saltanatın kaldırılması

B)      Cumhuriyetin ilanı

C)      Halifeliğin kaldırılması

D)      Türk Medeni Kanunun kabulü

 

 

 

18-Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ulusal iradeyi gerçekleştirme amacına yönelik çalışmaların dışında kalır?

 

A)      Siyasi partilerin kurulması

B)      Saltanatın kaldırılması

C)      Öğretim birliğinin sağlanması

D)      TBMM’nin açılması

 

 

19-Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanıyla çözüme kavuşturulan konulardan değildir?

 

A)      Devlet başkanlığı

B)      Azınlık hakları

C)      Devletin adı

D)      Hükümet bunalımı

 

 

20-Türkiye’yi çağdaş bir ülke yapmayı amaçlayan yenilik hareketleri zaman zaman tepkilerle karşılanmıştır.

 

Aşağıdaki olaylardan hangisinin yeniliklere karşı bir tepki olarak çıktığı söylenemez?

 

A)      Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulması

B)      Şeyh Sait isyanı 

C)      Menemen olayı

D)      Mustafa Kemal’e Suikast girişimi

 

 

NOT: HER SORU 5 ( BEŞ ) PUANDIR.

         BAŞARILAR DİLERİM       

               ERSEN TANÇ

 

 

 

Sponsor Bağlantılar:

Ersen Tanç tarafından paylaşılan bu içerik 9549 kez görüntülenmiş.

T.C. İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi 8. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları soru bankası yazılı sınav soruları

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri