8.Sınıf TC. İnkılap Tarihi ve A. Dewrsi Test Soruları

1.) ) İzmir İktisat Kongresi'nin toplanış amacı aşağıdakilerden hangisi ile alakalıdır?

 A) Milli Eğitim                B) Milli Kültür   C) Milli Ekonomi           D) Milli Tarih

  

2) TBMM açılıncaya kadar milli mücadeleyi aşağıdakilerden hangisi yönetmiştir? 

A)Temsil Heyeti         B)Misakı Milli        C)İstanbul Hükümeti  D)Padişah       

 

3)    Türkiye, Atatürk döneminde; Milletler Cemiyetine,Sadabat Paktına  ve Balkan Antantınakatılmıştır.

Bu gelişmelerin ortak amacı nedir?

A) Topraklarını genişletmek

B) Laik devlet yapısını güçlendirmek.

C) Dünya barışına katkı sağlamak.

D) Ekonomisini güçlü tutmak.

  

4).30Haziran 1939da Hatay anavatana katılmıştır.

Hatay'ın Türkiye'ye katılması ile  ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

A) Suriye sınırımız değişmiştir.

B) Eski Osmanlı topraklarını alma düşüncesi     güçlenmiştir.

C) Dış politikada başarı kazanılmıştır.

D) Sınırlarımız genişlemiştir.

 

 5). Aşağıdakilerden hangisi Eğitim alanında yapılan inkılâplardan biri değildir?

   A)Din kurumlarının düzenlenmesi

   B)Türk Tarih Kurumunun kurulması

   C)Tevhid-i Tedrisat Kanunu

   D)Yeni Türk Harflerinin kabulü

  

6) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Laiklik ilkesi ile alakalı değildir?

A) Saltanatın kaldırılması

B) Halifeliğin kaldırılması

C) Medeni kanunun kabulü

D) Takvim ,saat ve ölçülerde değişiklik

 

7) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi Milli dış politikamızın amaçlarından biri değildir?

   A)Yeni topraklar kazanmak

   B)Geçmişten ders alıp geleceği kavramak.

   C)Bütün devletlerle iyi ilişkiler kurmak

   D)Yurtta ve dünyada barışı sağlamak.

 

8.)  Hangisi  doğu sınırımız ile ilgili imzaladığımız bir antlaşma değildir? 

A)Kars                      B) Ankara           C)Moskova               D) Gümrü

 

9.)     I.---Musul sorunu

        II.--- Hatay sorunu

        III.---Boğazlar sorunu

     Yukarıdaki sorunların çözüme kavuşma  sırasına göre doğru kronolojik sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) I-II-III                   B)  I-III-II             C) II-I-III                   D) II-III-I

 

10) Aşağıdakilerden hangisi Şeriye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılıp yarine Diyanet İşleri Başkanlığının kurulmasının amaçlarından biri olamaz?

A)Laiklik ilkesinin oturmasını sağlama

B)Dinin devlet işlerine müdahalesini engelleme

C)Dini yaşamı düzenleyen yeni bir kurum açma

D)İslam dininin meclisteki çalışmaları etkilemesini sağlama

11) Türk inkılabı ile ilgili aşağıdaki düşüncelerden hangisine ulaşabiliriz? 

A) İslam ülkelerini örnek almıştır.

B) Milli kültürümüzü önemsememiştir

C) Ulusal egemenliği gerçekleştirmeyi amaçlamıştır.

D) Çağdaş batıyı aynen benimsemiştir.

 

12.) Aşağıdaki ülkelerden hangisi Sadabat Paktı'nıimzalayan devletlerden birisidir? 

A)Arabistan    B)Filistin       C)Suriye    D)Afganistan 

  

13-  I-Yasalar önünde herkesin eşit olması ve hiçbir sosyal sınıfın diğerlerine karşı üstün tutulmaması

    II-Avrupa da kullanılan ölçü tartı vb birimlerin ve miladi takvimin benimsenmesi

    III.Türkçenin zenginliğini ortaya koymak ve yabancı kural ve kelimelerden arandırmak amacıyla Türk Tarih Kurumunun kurulması

     Yukarıda verilen gelişmeler Atatürk ün inkılapları ile doğru olarak eşleştiriniz?    

 A)Milliyetçilik    Halkçılık             İnkılapçılık

 B)Halkçıklık       İnkılapçılık         Miliyetçilik

 C)Laiklik         Cumhuriyetçilik      Devletçilik

 D)Devletçilik     Cumhuriyetçilik     Halkçılık

 

14)  Aşağıdakilerden hangisi Mili varlığa düşman cemiyetlerden birisidir? 

A) Kilikyalılar cemiyeti      B) Teali İslam Cemiyeti 

C)Milli Kongre Cemiyeti   D) Reddi İlhak Cemiyeti

 

15) Hangisi halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir?

A) Siyasi bir kurum gibi davranması

B) Laikliğin önünde bir engel olması

C) Cumhuriyetin dine karşı olması

D) Yapılacak yeniliklere engel olması 

 

16)Aşağıdakilerden hangisi Milliyetçilik ilkesi ile ilgili değildir? 

A) TTK'nın kurulması

B) Yeni Türk harflerinin kabulü

C) Türk diline önem verilmesi

D) Takvim,saat ve ölçülerde değişiklik. 

 

17) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin genel amacıdır? 

A)Dünya barışını sağlamak

B)Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak.

C)Demokrasinin yerleşmesini sağlamak

D)Türk dilini geliştirmek. 

 

18)Aşağıdakilerden hangisi hukuk alanında yapılan inkılâplardan değildir?  

   A)1921 Anayasasının kabulü

   B)Tevhid-i Tedrisat     

   C)Türk Ceza Kanunu         

   D)Türk Medeni Kanunu

 

19)Aşağıdakilerden hangi ilke,     

 vatandaşların kanun önünde eşitliğini sağlar?  

    A)Milliyetçilik               B)Halkçılık          C)Laiklik             D)Cumhuriyetçilik 

 

20)Sürekli olarak çağdaşlaşma*Gelişme ve ilerleme*Eski kurumların yenilenmesi

Bunlar Atatürk'ün hangi ilkesi ile    doğrudan İlgilidir.

   A)Laiklik                        B)İnkılapçılık     C)Devletçilik                  D)Halkçılık

Sponsor Bağlantılar:

D. Çağlakpınar tarafından paylaşılan bu içerik 12090 kez görüntülenmiş.

8.Sınıf TC. İnkılap Tarihi ve A. Dersi Test Soruları soru bankası 8.sınıf soru bankası ilköğretim soru bankası 8.Sınıf TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Test Soruları

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri