8.Sınıf TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 1.dönem 2.yazılı sınav soruları

8.Sınıf TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 1.dönem 2.yazılı sınav soruları

1-Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerin özelliklerinden biridir?
a)Manda ve himaye taraftarı olmaları
b)Düşman işgaline karşı mücadele etmeleri
c)İtilaf Devletleri tarafından kurulmuş olmaları
d)Anadolu'nun işgalini kolaylaştırmaları

2-Mustafa Kemal 13 Kasım 1918'de Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'nın daveti üzerine İstanbul'a geldi.itilaf devletlerinin İstanbul boğazında demirlemiş donanmasını görünce "geldikleri gibi gidecekler "demiştir.
 Mustafa Kemal'in bu düşüncesi aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
a)Ahmet İzzet Paşa'ya olan güveninin
b)İstanbul hükümetinin işgalcileri ülkeden atacağına inancı
c)itilaf devletlerinin geri çekileceğine inanması
d)Türk milletine olan güveninin

3-Mondros Ateşkes Antlaşmasının uygulanması üzerine işgal bölgelerinde Kuva-i Milliye  adı verilen bölgesel direniş örgütleri kurulmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi Kuva-i  Milliye birliklerinin özelliklerinden biri değildir?
a)İtilaf   birliklerine karşı savaşmışlardır
b)Azınlıkların zararlı faaliyetlerine karşı mücadele etmişlerdir
c)Osmanlı devleti tarafından kurulmuştur
d)Bulundukları bölgelerin işgalini engellemeye çalışmışlardır

4-   I-Yasama ,yürütme ve yargının  mecliste toplanması       
      II- Sakarya Savaşı öncesi M. Kemal'e üç aylığına meclisin tüm yetkilerinin verilmesi.      
   TBMM ilk dönemlerinde böyle bir uygulama yapmasının temel sebebi nedir?
A)İstanbul Hükümetine yardımcı olmak            B)Halkın üzerinde güç oluşturmak
C)Anadolu'nun işgalini yavaşlatmak                 D)Hızlı karar almak  ve kararları hızla uygulamak                                    

5-Erzurum Kongresinde "Milli Meclis derhal toplanmalı,
 Hükümetin çalışmaları meclis denetimine girmelidir" kararı alınmıştır.
   Bu karar aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
a)İstanbul hükümeti ile yakınlaşmak istendiğinin
b)Yeni bir anayasa hazırlanmak istendiğinin
c)İstanbul Hükümetinin otoritesinin zayıfladığının
d)Ulusal iradenin sağlanmak istendiğinin

6-Lozan Barış Antlaşmasında çözülemeyen konu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bogazlar meselesi        B)Musul sorunu       C)Kapitülasyonlar      D)Osmanlı borçları meselesi

7-Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin Misak-ı Milli'yi ilan etmesi üzerine İtilaf Devletleri meclisi dağıtarak İstanbul'u resmen işgal etmiştir.
İtilaf devletlerinin Mebusan Meclisini dağıtmalarının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a)Mebusan Meclisi'nin M. Kemal'in isteğiyle toplanması
b)İstanbul Hükümeti ile görüş ayrılıklarının başlaması
c)Mustafa Kemal Paşa'nın milletvekili olarak seçilmesi
d)Mebusan Meclisinin aldığı kararların çıkarlarına aykırı olması

8-Temsil Heyeti ilk kez Erzurum Kongresinde kurulmuş ,Sivas kongresinde görev ve yetkileri genişletilmiştir.
Temsil Heyetinin görevi aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonucunda sona ermiştir?
a)Amasya Görüşmeleri               b)Misak-ı Milli'nin ilanı
c)TBMM'nin açılması                 d)Cumhuriyetin İlanı

9-Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı ardından yaşanan gelişmelerden biri değildir?
a)Moskova Antlaşması         b)Afgan Dostluk Antlaşması
c)Londra Konferansı             d)Kars Antlaşması

10-Mudanya Ateşkes Antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi İtilaf Devletlerinin Osmanlı devletini gözden çıkardıklarına kanıt olarak gösterilebilir?
a)Yunanlılar 15 gün içerisinde Doğu Trakya'yı boşaltacak
b)İstanbul ve boğazlar TBMM'ne bırakılacak
c)Doğu Trakya'ya 8000 kişilik bir güç gönderilecek
d)TBMM ile Yunanistan arasında savaş sona erecek

11-Mustafa Kemal Paşa başkomutan olduktan sonra ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Aşağıdakilerden hangisini yayınlayarak halktan yardım istemiştir?
a)Hıyanet-i Vataniye kanununun kabulü                 
b)İstiklal mahkemelerinin kurulması
c)Tekalif-i Milliye  Emirleri
d)Havza Genelgesi

12-Sivas Kongresi'nden sonra Temsil heyeti Ali Fuat Paşayı Batı Cephesi Kuva-yi Milliye komutanlığına ataması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
a)Temsil Heyeti'nin hükümet gibi çalıştığının
b) İstanbul'un işgal altında olduğunun
c)Kuva-yi Milliye birliklerinin düzene girdiğinin
d)Direniş cemiyetlerinin birleştirilmek istendiğinin

13 Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü savaşının sonuçlarından birisi değildir?
A)İsmet İnönü general oldu         B)Londra konferansı toplandı
C)Halkın orduya güveni arttı.      D)Gümrü Antlaşması imzalandı

14-     I.İtalyanlar Anadolu'yu tamamen boşalttılar dersimiz.com
         II.Fransa ile TBMM arasında Ankara Antlaşması imzalandı.
 Yukarıda verilen olaylar aşağıdaki gelişmenin hangisinin ardından yaşanmıştır?
a)I. İnönü Savaşı                    b)II.İnönü  Savaşı
c)Kütahya -Eskişehir            d)Sakarya Meydan Savaşı

15-I. İnönü Savaşı'nın ardından İtilaf devletleri Londra konferansını toplamışlardır.İtilaf Devletlerinin Londra Konferansını toplamalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir
a)TBMM ile İstanbul Hükümetini barıştırmak
b)Sevr Antlaşmasında küçük değişiklikler yaparak meclise kabul ettirmek
c)Türklerin Savaş istediğini dünyaya göstermek
d)Yeni Türk devletini dünyaya tanıtmak

16-"Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim." Sözleri Atatürk'ün hangi özelliğini yansıtmaktadır?
a)Açık görüşlülüğü                                  b)Açık sözlülüğü
c)İleri görüşlülüğü                                   d) Vatanseverliği

17-Düzenli ordu birliklerinin mücadele etmediği ve sadece Kuva-yi Milliye birliklerinin mücadele ettiği cephemiz aşağıdakilerden hangisidir?
a)Doğu cephesi                                  b)Çanakkale cephesi
c)Güney cephesi                                d)Batı cephesi

18- TBMM ve Fransa arasında imzalan ve Hatay dışında bugünkü Türkiye- Suriye sınırını tesit eden antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a)Mudanya Ateşkes Ant.          b)Ankara Antlaşması
c)Kars Antlaşması                    d)Moskova Antlaşması

19-TBMM'nin ilk askeri ve siyasi başarısı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Londra Konferansı                    b)Kars Antlaşması
c)Gümrü Antlaşması                    d)Moskova antlaşması

20- Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesinden sonra yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez?
a)Kafkas cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması
b)Mustafa Kemal'e Gazilik unvanının verilmesi
c)Mudanya Ateşkes Antlaşması
d)Fransa ile Ankara Antlaşmasının imzalanması

NOT:Her sorunun doğru cevabı 5 puan olup toplam 100 puandır.

******BAŞARILAR   DİLERİM ******
                  Yunus Emre KILINÇEL                      Ersen TANÇ
                Sosyal Bilgiler Öğretmeni               Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Sponsor Bağlantılar:

Ersen TANÇ tarafından paylaşılan bu içerik 5453 kez görüntülenmiş.

8.Sınıf TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 1.dönem 2.yazılı sınav soruları inkılap soruları indirmesiz indirmeden yazılı sınavlar

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri