9. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları A

9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ II. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA

1) Kur'anı Kerim hangi halife döneminde çoğaltılmıştır?

A) Hz.Ali           B) Hz.Osman          C) Hz.Ömer       D) Hz. Ebu Bekir

2) K.Kerim mealinde anlaşılmayan ayetleri anlamak için neye başvurulmalıdır?

A)Tefsir kitaplarına               B) Fıkıh kitaplarına               C) Hadis kitaplarına                     D) Kelam kitaplarına

3) " Ben şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur, ve yine şahitlik ederim ki, Hz. Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir." Yukarıdaki  cümle aşağıdakilerden hangisinin Türkçe anlamıdır?

A) Selam'ın                    B) Kelimei Şehadet'in           C) Kelime-i Tevhit'in        D) Besmelenin

4) "Peygamberimizi örnek almak demek, ........"     Yukarıdaki ifadeyi en doğru şekilde tamamlayan ifade hangisidir?  

  A)  Sadece O'nun giydiklerini giymektir.                                      

  B)  Sadece O'nun yediklerini yemektir.

  C)  Sadece O'nun kullandığı eşyaları kullanmaktır.                   

  D)  O'nun getirdiği dini anlayışı benimsemek ve uygulamaktır

5) Aşağıdakilerden hangisi kur'an-ı kerimin okunmasıyla ilgili kavramlardan değildir?

 A) Hatim              B) Hafızlık               C) Tecvit           D) Sûre                                  

6)  Kur'an'da sırasıyla kaç cüz vardır?/Cüzler kaç sayfadır?

 A) 20/20             B) 20/30                 C)30/20            D)30/30

7)    * Peygamberimiz döneminde yazılmıştır.

     * Kısa bir sürede iki kapak arasına alınmıştır.

* Binlerce hafız tarafından ezberlenmiştir.

Yukarıda verilen bilgiler, kutsal kitabımız Kur'an'ın, özellikle hangi özelliğini gösterir?

A) Günümüze kadar değiştirilmeden geldiğini

B) Hz. Muhammed'e indirildiğini

C) Vahiy yoluyla indirildiğini

D) Son kutsal kitap olduğunu

8) Kur'ân-ı Kerîm'in bir kişi tarafından okunurken biri veya birileri tarafından takip edilmesi şeklindeki göz takibiyle yapılan okuyuşa ne ad verilir?

A) Hatim             B) Mukabele           C) Hafız           D) Tecvid      

9) Kur'an-ı kerim'de kısa ve uzun vahiy ifadelerinden (ayetlerden) oluşan  besmeleyle birbirinden ayrılan her bir bölüme ne ad verilir

A) Fatiha             B) Meal                  C) Cüz               D) Sûre

10) İnsanlığa rehber olarak bildirilen Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son surelerinin adları nedir?

 A)Fatiha-yasin B)Bakara-İhlas C)Fatiha-Nas        D) Fatiha-Bakara           

11) Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyen ve ezberden okuyabilen kişilere ne ad verilir?

A) Mukabele        B) Hoca                  C) Hatim            D) Hafız           

12) Yüce Allah'ın peygamberler aracılığıyla insanlara bildirdiği emir, yasak ve tavsiyeleri içeren ilahi bilgilere ne denir?

A) Vahiy              B) Keramet             C) İlham            D) Hadis   

13)   Kur'ân-ı Kerîm'in; Bir veya daha çok kelimeden meydana gelen her cümleye ................, bu kısa veya uzun cümlelerden oluşan her bölüme .........., yirmişer sayfasından oluşan her bölüme ise ........ denir." Tanımlı cümlede boş bırakılan yerlere sıraya uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Sûre- Cüz-Ayet         B) Cüz-Ayet-Sûre        C) Ayet-Sure-Hatim               D) Ayet-Sûre-Cüz            

14) Kur'an-ı Kerim'de birisi hariç tüm surelerin başında besmele bulunur. Başında besmele bulunmayan sure hangisidir?

 A)Tövbe Suresi                  B) Bakara Suresi       C) Al-i İmran Suresi         D) Fatiha Suresi

15) "Yaradan Rabbinin adıyla oku! O,insanı bir kan pıhtısından yarattı Oku, Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir, Kalemle yazmayı öğreten O'dur (Alak -1,4) ayetleriyle ilgili yanlış ifade aşağıdakilerden hangisidir

   A- 610 Ramazan ayında indirilmiştir

   B- İslam'ın Tevhid akidesini işler.   

   C- Hz. Muhammed'e ilk gelen ayetlerdir.  

   D- İslam'ın ilme verdiği önemi gösterir.  

16) Kur'an-ı Kerim'in ayetleri Peygamberimize parça parça 23 yılda cebrail aracılığıyla vahyolunmuştur.  Vahyolunan ayetler yazıyı bilen sahabeler tarafından zamanın yazı malzemesi olan papürüsden yapılmış parşömen kağıtları üzerine yazmışlardır. Kur'an ayetlerini yazan bu kişilere ne ad verilir?

A) Yazıcılar  B) Mahkeme Katibi  C) Vahiy Katibi   D) Zabıt Katibi  

17) Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar okuyup bitirme işine ne ad verilir?

A) Hatim               B) Meal       C)  Mukabele         D) Hafız 

18) Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim hakkında söylenemez?

   A) Kutsal kitapların sonuncusudur.                             B) Lafzı ve manasıyla mucizedir.          

   C) Hiçbir değişikliğe ve bozulmaya uğramamıştır.       D) Belli bir topluma ve millete gönderilmiştir

19) Kur'an-ı Kerim'in en uzun sûresi ile en kısa sûresi hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

  A) Bakara 286 - Nas 3                  B) Bakara 286 - Kevser 3      

  C) Al-i İmran 286 -Kevser 3          D) Al-i İmran 286 - Nas 3 

20) Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın diğer ismidir?

A)  Tefsir   B) Mukabele          C)  Mushaf  D) Meal

21) Kur'ân-ı Kerîm, ilk kez hangi halife döneminde dağınık haldeki sayfaları bir araya getirilerek kitaplaştırılmıştır?

A) Hz.Ömer          B) Hz.Osman         C) Hz.Ali     D) Hz.Ebubekir   

22) İlk insan hakları evrensel beyannamesi niteliğinde olan Hz.Muhammedin Veda Hutbesinde aşağıdaki konulardan hangisi bulunmamaktadır ?

   A) Kadın haklarına saygı gösterilmemelidir.  

   B) İnsanların can, mal, namus ve şerefleri kutsaldır.

   C) İnsanlar barış ve kardeşlik üzere yaşamalıdır

   D) Bütün insanlar eşittir. Üstünlük ancak takva iledir.

23) Kur'an-ı Kerim'i kurallarına uygun olarak öğrenme ve okuma ile ilgili teknikleri geliştiren ilim dalına ne ad verilir?       

A) Hadis               B) Tefsir             C)  Tercüme           D) Tecvit

24) Kuranda kaç ayet ve kaç sûre vardır?

A)6666-114          B) 114- 666          C)6666-144         D) 114-6666         

25) Kur'an'ın anlamının her yönüyle ve kapsamlı bir şekilde değil de biraz eksiğiyle başka bir dile çevrilmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tefsir              B) Tecvit     C) Meal                  D) Mukabele        

NOT:     Her Sorunun Doğru Cevabı 4 (Dört) Puandır Ve Sınav Süresi 40 Dakikadır.

Sponsor Bağlantılar:

Editör tarafından paylaşılan bu içerik 22228 kez görüntülenmiş.

9. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları Soru Bankası indirmesiz sorular 9 .sınıf soru bankası din dersi soru bankası

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri