9. Sınıf sağlık bilgisi dersi yazılı sınav çalışma soruları ve cevapları-11

9. Sınıf sağlık bilgisi dersi yazılı sınav çalışma soruları ve cevapları-11 (test soruları)

AŞAĞIDA VERİLEN ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ.

1. Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencinin başarısını düşüren sınav kaygısı belirtilerindendir?

A. Sınavda başarılı olmak istemesi               B. Öğrendiği bilgileri tekrarlaması  

C. Sınav öncesinde titreme, kalp çarpıntısı         D. Dikkatini sorulara yöneltmesi       E. Motivasyonun artması

I. Kendini tanımalı, olumlu ve olumsuz yönleriyle kabul etmelidir. Olumlu davranışlarını geliştirmeye, olumsuz davranışlarını ise azaltmaya çalışmalıdır.
II. Evinde, okulunda veya iş yerinde çalışmalı, kendisine ve topluma yararlı olmalıdır.
III. Yeteneklerini bilmeli, verimli uğraşlar edinmelidir. Böylece hem yararlı işler yapılır hem de ruhen dinlenme sağlanmış olur.
IV. Geleceğe yönelik hedefleri olmalıdır. Hedefine ulaşmak için çaba göstermelidir. Böylece yaşamak için bir amacı olur.
V. Toplumda bir yeri olduğunu bilmelidir.
VI. Olaylar karşısında toplumun gereklerine göre davranmalı, kendini toplumdan soyutlamamalıdır. Aynı zamanda kendi kişilik özelliklerini de koruyabilmelidir.
VII. Başarısızlıktan yılmamalı, yeni durumlara gerçekçi değerlendirmeler yaparak uyum sağlamalıdır.
2. Akıl ve ruh sağlığını korumak için kişi yukarıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
A) I-II-III-IV-V-VI-VII B) I- IV-VI C) I-III-IV-V-VI-VII D) I-II-IV-V-VI-VII E) I-II-III-IV--VI-VII

Kendini ve başkalarını anlama, yeteneklerini kullanma, doğru tercihler yapma, insan ilişkilerinde karşılaştığı sorunlara çözüm bulma, yaşamını ve geleceğini planlama becerilerini kişilere kazandıran faaliyetler olarak tanımlanabilir.
3. Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri,   B) Psikoloji (ruh bilimi)
C) Psikiyatri (ruh sağlığı ve hastalıkları)    D) Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri     E) Stres
4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi etkili iletişim yollarındandır?
A. Oyuncaklarını hemen topla!
B. Oyuncaklarını toplamadığın zaman ben çok üzülüyorum.
C. Ben senin yaşındayken odamı hiç dağıtmazdım.
D. Oyuncaklarını hemen toplamazsan televizyon seyredemezsin.
E. Seni pasaklı, bu odanın hâli ne?

5. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinden ikincil çalışmaları tanımlar?

A) Ruh sağlığı bozulmadan önceki çalışmaları kapsar.

B) Ruh sağlığı bozulan kişilerin erken tanı ve tedavilerini kapsayan sağlık hizmetleridir.

C) Ruh sağlığı bozulan kişilerin topluma kazandırılması ve yeniden hastalanmalarının önlenmesini içine alan rehabilitasyon hizmetleridir.

D) Ruh sağlığı bozulan kişilerin erken tanı ve yeniden hastalanmalarının önlenmesi

E) Ruh sağlığı bozulmadan önceki çalışmalar ve tedavilerini kapsayan sağlık hizmetleri
6. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinden üçüncül çalışmaları tanımlar?
A) Ruh sağlığı bozulmadan önceki çalışmaları kapsar.
B) Ruh sağlığı bozulan kişilerin erken tanı ve tedavilerini kapsayan sağlık hizmetleridir.
C) Ruh sağlığı bozulan kişilerin topluma kazandırılması ve yeniden hastalanmalarının önlenmesini içine alan rehabilitasyon hizmetleridir.
D) Ruh sağlığı bozulan kişilerin erken tanı ve yeniden hastalanmalarının önlenmesi
E) Ruh sağlığı bozulmadan önceki çalışmalar ve tedavilerini kapsayan sağlık hizmetleri

7. Şiddet ve istismarın bireyin ruhsal ve sosyal gelişimine etkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Çocuk istismarının ruhsal etkileri yetişkinlere göre daha kalıcı sonuçlar doğurabilir.
B. Şidet ve istismara uğrayan bireyin toplum dışına itilmesi, sosyal gelişiminin bozulmasına yol açar.
C. İstismara uğramış çocuklarda madde bağımlılığı, korku, depresyon gibi ruhsal bozukluklar meydana gelir.
D. Şiddet ve istismarın bedensel etkileri diğer etkilerine göre çok ağır ve uzun sürelidir.
E. Şiddet ve istismarın yaygın olduğu toplumların akıl ve ruh sağlığının iyiliğinden söz edilemez.

8. Bir öğrencinin okul yaşamında karşılaştığı ruhsal problemlerine çözüm getirebilmesi için aşağıdaki kişilerden hangisine başvurması yerinde olmaz?
a) Rehber öğretmen   b)Sınıf öğretmeni   c)Sınıf arkadaşı   d)Okul yöneticileri    e)Sağlık personeli

I. Aile    II. Deprem gibi doğal afetler   III. Sosyal ilişkiler
9. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri akıl ve ruh sağlığını etkileyen çevresel etmenlerdendir?
A. Yalnız I B. I ve II C. I ve III D. II ve III E. I, II ve III

I. Kendisiyle uyumludur. yazılısoruları.com
II. Nedeni belli olmayan ve uzun süren kaygı, kuruntu ve kuşkulardan uzaktır.
III. Çevresindeki kişilerle arkadaşlıklar kurar ve bu ilişkileri devam ettirebilir.
IV. İnsanlara karşı sevgi ve saygıyla davranır.
V. Kendine güvenir, yeteneklerini gerçekçi gözle değerlendirebilir.
VI. Geleceğe yönelik hedefleri vardır.
VII. Yaşadığı toplumla ters düşmeyen değerleri ve inançları vardır.

10. Yukarıdakilerden hangileri akıl ve ruh sağlığı yerinde olan bir insanda görülür?
A) III- V- VII B) I- IV-VI C) I-III-IV-V-VI-VII D) I-II-IV-V-VI-VII E) I-II-III-IV-V-VI-VII

Davranış bozukluklarının teşhis ve tedavisinde uzmanlaşan tıp dalı.
11. Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri,   B) Psikoloji (ruh bilimi) 
C) Psikiyatri (ruh sağlığı ve hastalıkları)   D) Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri   E) Stres

12. Aşağıdakilerden hangisini akıl ve ruh sağlığını etkileyen kişisel etmenler değildir?
A) Yaş B) Cinsiyet C) Kişisel Alışkanlılar  D) Meslek E) Aile
13. Aşağıdakilerden hangisini akıl ve ruh sağlığını etkileyen çevresel etmenler değildir?
A) Kültürel etmenler B) Cinsiyet C) Sosyal etmenler D) Ekonomik etmenler E) Aile

I. Birincil koruyucu ruh sağlığı hizmetleri II. İkincil koruyucu ruh sağlığı hizmetleri
III. Üçüncül koruyucu ruh sağlığı hizmetleri
14. Yukarıda verilen sağlık hizmetlerinden hangisi ya da hangileri okullardaki rehberlik servisleri kapsamında değerlendirilir?

A. Yalnız l     B. Yalnız II     C. Yalnız III   D. I ve II    E. I ve III
15. Aşağıdakilerden hangisi, ruh sağlığını etkileyen çevresel faktörlerden biri değildir?

a) Sosyal faktörler   b) Özel zorlayıcı faktörler c) Kişinin alışkanlıklar  d) kültürel ve ekonomik  faktörler e) Aile 

İnsan davranışlarını bilimsel yöntemlerle inceleyen bilim dalıdır
16. Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, B) Psikoloji (ruh bilimi)
C) Psikiyatri (ruh sağlığı ve hastalıkları) D) Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri E) Stres
17. Davranış bozukluklarının teşhis ve tedavisinde uzmanlaşan tıp dalı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mikrobiyoloji B) Psikoloji C) Psikiyatri  D) Patoloji E) Biyoloji

Kişinin zihinsel ve duygusal yetilerinde, davranışlarında, çevreye uyumunda görülen bozuklukların tanımlanması, tedavisi ile ilgilenen tıbbi uzmanlık alanıdır
18. Aşağıdakilerden hangisi stresin zihinsel etkilerinden biridir?

A. Huzursuzluk B. Neşesizlik C. Kaygı D.Performans düşüklüğü E. Bitkinlik
19. Akıl ve ruh sağlığı iyi olmayan ya da olaylardan etkilenip sağlığı bozulan kişi aşağıdakilerden hangisini yapar?
A) Güçsüz ve yetersiz kaldığında başarabildiğiyle yetinir. 
B)G erçeği iyi değerlendiremez. Olaylara karşı tepkileri, duruma uygunluk göstermez.
C) Geleceğe yönelik hedefleri vardır.
D) Çevresindeki kişilerle arkadaşlıklar kurar ve bu ilişkileri devam ettirebilir.
E) Kendisiyle uyumludur.
20. Aşağıdaki özelliklerden hangisi, ruh sağlığımızı olumsuz yönde etkileyen bir özelliktir?

a)Hırslarını ve duygularının sınırlayabilmesi       b) Geleceğe yönelik hedeflerinin olmaması      c)Yeni durumlar karşısında uygun kararlar verebilmesi    d)Doğruyu yanlıştan ayırabilmesi    e) Çalışmadan haz duyabilmesi
21. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinden birincil çalışmaları tanımlar?
A) Ruh sağlığı bozulmadan önceki çalışmaları kapsar.
B) Ruh sağlığı bozulan kişilerin erken tanı ve tedavilerini kapsayan sağlık hizmetleri.
C) Ruh sağlığı bozulan kişilerin topluma kazandırılması ve yeniden hastalanmalarının önlenmesini içine alan rehabilitasyon hizmetleri.
22. Hangisi ruh sağlığını etkileyen kişisel faktörlerden değildir?
A) Yaş B) Cinsiyet C) Meslek D) Medeni durum E) Deprem

23. İnsanların bedensel ve ruhsal yetenekleri ile hoşgörüsünün en üst düzeyde gelişmesi durumu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a)büyüme b)gelişme c)olgunlaşma d)öğrenme e)gelişim

Cevaplar: 1-C 2-A 3-A 4-B 5-B 6-C 7-D 8-C 9-E 10-E 11-C 12-E 13-B 14-A 15-C 16-B 17-C 18-D 19-B 20-B 21-A 22-E 23-C 

Hazırlayan: Mehmet UÇAR

Sponsor Bağlantılar:

Editör 3 tarafından paylaşılan bu içerik 12386 kez görüntülenmiş.

9. Sınıf sağlık bilgisi dersi yazılı sınav çalışma soruları ve cevapları soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz çalışma soruları sınavlara hazırlık test soruları

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri