9. Sınıf sağlık bilgisi dersi yazılı sınav çalışma soruları ve cevapları-14

9. Sınıf sağlık bilgisi dersi yazılı sınav çalışma soruları ve cevapları-14 (test soruları)

1. Aşağıda verilenlerden hangisi çevresel etmenlerden değildir?
a) Biyolojik etmenler b) Fiziksel etmenler c) Kimyasal etmenler 

d) Metabolik bozukluklar e) Sosyal, kültürel ve ekonomik etmenler

2. Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik ikincil korunma uygulamalarındandır?

a) Genetik danışma b) Aile planlaması ile ilgili bilgilendirme c) Sağlık eğitimi 

d) Hastalığın erken tanısının konması e) Doğru beslenme programı 

3. Sağlıkla ilgili problemlerin tespit edilmesi, çözümlerinin planlanması ve verilen sağlık hizmetlerinin değerlendirilebilmesi için gerekli sayısal değerlere ne denir?

a) Sağlık ölçütleri b) Ana ölüm hızı c ) Sağlığa etki eden etmenler  d) Sosyal, kültürel ve ekonomik etmenler   e) Hiç biri

4. Bir ülkenin sağlık ölçütleri aşağıdakilerden hangileri ile belirlenir?

a)ölüm b) hastalık c) doğum d) sakatlık e) hepsi

I-ana ölüm hızı II-kaba doğum hızı III-kaba ölüm hızı  IV-bebek ölüm hızı V-nüfus artış oranıdır. 

5. Yukarıdakilerden hangileri başlıca sağlık ölçütleri içinde yer alır?
a) I-II-IV-V b) II-III-V c) I-IV-V d) I-II-III-IV e) I-II-III-IV-V

6. Toplumda bir yılda meydana gelen canlı doğum sayısının, aynı toplumun yıl ortası nüfusuna oranının 1000 ile çarpılmasıyla elde edilen sayıya ne denir?
a) Ana ölüm hızı    b)Kaba doğum hızı   c)Kaba ölüm hızı    d)Bebek ölüm hızı   e)Nüfus artış oranı

Daha ayrıntılı tetkik ve tedavi uygulamalarını gerektiren hastalar ise yüksek teknolojiye sahip eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerine gönderilirler.

7. Yukarıdaki bilgi aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) İkinci basamak tedavi hizmetleri b) Üçüncü basamak tedavi hizmetleri
c)Rehabilitasyon hizmetleri d) Birinci basamak tedavi hizmetleri e) Temel sağlık hizmetleri

8. Aşağıdaki sağlık hizmetlerinden hangisi koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yer almaz?
A. Aşılama  B. Rehabilitasyon C. Aile planlaması eğitimi D. Kişisel temizlik eğitimi E. Sağlık taraması

Bu basamaktaki tedavi hizmetleri; toplum sağlığı merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerinde, polikliniklerde ve muayenehanelerde gerçekleştirilir.

9. Yukarıdaki bilgi aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) İkinci basamak tedavi hizmetleri b) Üçüncü basamak tedavi hizmetleri 
c)Rehabilitasyon hizmetleri d) Birinci basamak tedavi hizmetleri e) Temel sağlık hizmetleri
10. Ergenlik dönemi ile ilgili olarak;
I. Her insanda 12 yaşında ergenlik dönemi başlar.
II. Cinsiyet özellikleri bu dönemde belirginleşir.
II. Genellikle erkeklerde kızlardan daha önce başlar. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A. Yalnız II B. I ve II C. I ve III D. II ve III E. I, II ve III

11. Bir yılda canlı doğan ve yaşını tamamlamadan ölen bebeklerin sayısı, aynı yıldaki canlı doğum sayısına bölünerek sonuç 1000 ile çarpılırsa elde edilen sayıya ne denir?
a) Ana ölüm hızı b)Kaba doğum hızı c)Kaba ölüm hızı d)Bebek ölüm hızı e)Nüfus artış oranı
12. Aşağıdaki yaş aralıklarından hangisi yetişkinlik dönemini kapsar?
 
A. 25-65 B. 30-50 C. 21-55 D. 30-65 E. 21-65
13. I. Çevre mühendisi   II. Biyolog III. Veteriner IV. Uzman hekim
Yukarıda verilen meslek gruplarından hangileri çevreye özgü koruyucu sağlık hizmetleri alanında görev alabilir?

A. I ve II B. II ve III C. III ve IV D. I, II ve III E. I, II, III ve IV

Hastaların ilk başvurdukları merkezlerdir. Burada ayakta tedavi edilebilecek hastaların tanısı konularak tedaviye başlanır.
14. Yukarıdaki bilgi aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) İkinci basamak tedavi hizmetleri b) Üçüncü basamak tedavi hizmetleri dersimiz.com
c)Rehabilitasyon hizmetleri d) Birinci basamak tedavi hizmetleri   e) Temel sağlık hizmetleri

15. Toplumda bir yılda meydana gelen ölüm sayısının, aynı toplumun yıl ortası nüfusuna oranının 1000 ile çarpılmasıyla elde edilen sayıya ne denir?

a) Ana ölüm hızı   b)Kaba doğum hızı   c)Kaba ölüm hızı   d)Bebek ölüm hızı   e)Nüfus artış oranı

16. İlaç ve diğer tıbbi yöntemlerle hastalık ve sakatlıkların iyileştirilmesi çalışmalarına ne ad verilir?

a) muayene b   ) acil yardım    c) tedavi   d) tanı   e) doğum

Birinci basamaktaki kurumlarda teşhis konulamayan ve tedavi edilemeyen hastalar hastanelere gönderilir.

17. Yukarıdaki bilgi aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) İkinci basamak tedavi hizmetleri b) Üçüncü basamak tedavi hizmetleri
c)Rehabilitasyon hizmetleri d) Birinci basamak tedavi hizmetleri e) Temel sağlık hizmetleri

18. Aşağıdakilerden hangileri koruyucu sağlık hizmetlerindendir?
I. Yeterli ve dengeli beslenmenin öğretilmesi
II. İnsanların bulaşıcı hastalıklar konusunda bilgilendirilmesi
III. Bedensel ve ruhsal hastalığı olanların kapsamlı olarak tedavi edilmesi
a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II d) II ve III e) I - II - III
19. Vücudun duyu organları ya da uzuvlarından birinde, kaza veya hastalık sonucu meydana gelen fonksiyon kaybına ne denir?
a) Hastalık b) Sakatlık c) Sağlık d) Metabolizma e) Hormonal
20. Aşağıdakilerden hangisi sağlığa etki eden fiziksel etmenlerdendir?
A. Radyasyon B. Hava kirliliği C. Gıda katkı maddeleri D. Vektörler E. Mikroorganizmalar

Kişiyi hastalıklardan korumak için alınan önlemlerdir. Örneğin, yeterli ve dengeli beslenme öğretilerek yanlış beslenmenin önüne geçilebilir.
21. Yukarıdaki verilen kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) İkinci basamak tedavi hizmetleri b) Üçüncül koruma c) İkincil koruma
d) Birinci basamak tedavi hizmetleri e) Birincil koruma 

Hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce veya bu belirtilerin hafif olduğu dönemde teşhis edilerek gereken tedavinin yapılmasına yönelik çalışmalardır.
22. Yukarıdaki verilen kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) İkinci basamak tedavi hizmetleri b) Üçüncül koruma c) İkincil koruma
d) Birincil koruma e) Birinci basamak tedavi hizmetleri 
23. Araştırmalar, eğitim ve gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarının bulaşıcı hastalıklara yakalanma oranının yüksek olduğunu göstermektedir.
Yukarıda verilen durum, sağlığı etkileyen aşağıdaki etmenlerden hangisinin sonucudur?

A. Bünyesel etmenler B. Biyolojik etmenler C Sosyoekonomik etmenler  D. Kültürel etmenler E. Kimyasal etmenler 

Hastalıkların olumsuz sonuçlarının sınırlandırılması ve sakatlıkların önlenmesi için yapılan çalışmalardır.
24. Yukarıdaki verilen kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) İkinci basamak tedavi hizmetleri b) Üçüncül koruma c) İkincil koruma  d) Birincil koruma e) Birinci basamak tedavi hizmetleri

25. “Sakatlık” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?
A) Dokularda gözle görülebilir, ölçülebilir belirtilerle ortaya çıkan fonksiyon bozukluğu
B) Kişilerin bedensel aktivitelerini ve duyularını etkileyen çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişen fonksiyon kaybı
C) Organlarda belirli yakınmalarla ortaya çıkan fonksiyon bozukluğu
D) Sistemlerde görülen fonksiyon bozukluğu

I- Yaşam koşullarının yeterli olması
II- İş arkadaşları ile olumlu ilişkiler kurması
III- Meslek edinerek ekonomik kazanç elde edebilmesi

26. Yukarıdakilerden hangileri sosyal bir varlık olan insanın “sosyal iyilik hâli”ni oluşturan koşullardandır?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III E) Yalnız II

CEVAPLAR: 1- D 2-D 3-A 4-E 5-E 6-B 7-B 8-B 9-D 10-A 11-D 12-E 13-E 14-D 15-C 16-C 17-A 18-E 19-B 20-A 21-E 22-C 23-C 24-B 25-B 26-D

Hazırlayan: Mehmet UÇAR

Sponsor Bağlantılar:

Editör 3 tarafından paylaşılan bu içerik 13756 kez görüntülenmiş.

9. Sınıf sağlık bilgisi dersi yazılı sınav çalışma soruları ve cevapları soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz çalışma soruları sınavlara hazırlık test soruları

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri