9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

 ……………Sosyal Bilimler Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 9.Sınıf   1. dönem   1.yazılı

Süre: 40 dakika

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (13x5=65p)

   (DOĞRU CEVAPLARI SAYFA SONUNDAKİ CEVAP ANAHTARINA KODLAYINIZ.)

1. Aşağıdakilerden hangisi insanın genel özelliklerinden değildir?

A)Her konuda kendi kendine yetmesi               B)Düşünen bir varlık olması     C) İnanmaya yatkın  bir varlık olarak yaratılması  

D) Akıllı bir varlık olması           E) İrade sahibi bir varlık olması

 

2. Aşağıdaki ihtiyaçlardan  hangisi diğerlerinden farklıdır?

A)Nefes alma               B)Hareket etme           C)Yeme-içme           D)Sevme sevilme      E)Barınma

 

3. “İnsanoğlu daha çok konfor, daha fazla maddi servet, tabiat üzerinde daha güçlü otorite ve kesintisiz bir teknolojik ilerleme için çabalamaktadır. Bu çabalar, insanı her türlü ruhi kavrayıştan, manevi/ahlaki değerleri kabulden alıkoyar ve sonuçta yalnız bireyler değil, bütün bir toplum iç tutarlılığını ve dengesini ve böylece mutluluk şansını yavaş yavaş yitirir.”

  Paragraftan  aşağıdaki sonuçlardan hangileri  çıkar?

I-İnsan servet, otorite ve teknoloji için sürekli çabalar.

II-İnsanoğlu hem maddi hem de manevi/ahlaki alanda gelişimini sürekli sağlamaktadır.

III-Manevi huzursuzluk yalnız bireyi değil, tüm toplumu etkiler.

IV-Sadece maddi açıdan değil, manevi anlamda da gelişime önem verilmelidir.

A- Yalnız II      B-I-II-III      C-I-III-IV     D-I-II-III-IV E) Yalnız III

 

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ihlâs suresinin anlamı içerisinde yer almaz?

A) Onun hiçbir dengi yoktur.  B) Onun gücü her şeye yeter   C) O samed’tir.(Hiçbir şeye muhtaç değildir.) 

D) De ki: O, Allah birdir.    E)O’nun çocuğu olmamış ve doğmamıştır.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi dinin insan hayatındaki temel  işlevlerinden değildir?

A) İnsanı ahlaken iyi olana yönelt­me

B) Bilim ve teknoloji yoluyla insan hayatını kolaylaştırma

C) Toplumda manevi değerlerin kökleşmesini sağlama

D) İnsanın hayatı anlamlandırmasına katkıda bulunma

E) İnsana yaratılışın amacını kavrama konusunda yardım etme

 

6-"Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık."(İsra Suresi:70.Ayet)

-Yukarıdaki ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A)İnsan şerefli bir varlıktır.   B)İnsan rızkını kendi oluşturmuştur.           C)İnsana birçok üstün özellik verilmiştir.

D)İnsana, karada ve denizde yaşama ve ulaşım imkanı veren Allah’tır.    E)Allah insanoğluna birçok nimetler vermiştir.

 

7. Aşağıdaki inanç türlerinden hangisi vahiy kaynaklıdır?

A) Cok tanrıcılık  B) Reenkarnasyon            C) Tek tanrıcılık           D) Ateizm          E) Şintoizm

 

8- Aşağıdakilerden hangisi tek  tanrılı bir dindir?

A) Yahudilik     B) Ateizm    C) Hinduizm          D) Satanizm          E)Şintoizm

 

9-“Birçok tanrının varlığına inanmak demektir. Bu inanca göre evrende birden fazla tanrı vardır ve bu tanrıların farklı görevleri bulunmaktadır".

Yukarıdaki paragrafta açıklaması yapılan inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Politeizm    B)Tanrıtanımazlık     C)Ateizm    D)Monoteizm   E)Satanizm

 

10-Din, yeryüzünde ilk defa ne zaman ortaya çıkmıştır?

A) İlk insanla birlikte     B) M.S. 325 yılında           C) M.Ö. 2000 yılında      

D)Hz. Muhammed döneminde                E)M.S. 571 yılında

 

11- “Evrendeki canlı ya da cansız bütün

varlıklar, Allah tarafından yaratılmıştır.Tüm canlıların farklı özellikleri olduğu gibi insanın da kendine özgü yaratılış  özellikleri vardır. Bu özellikler, insanı diğer canlılardan farklı ve üstün kılar. Kur'an-ı Kerim’de, yaratılışı hakkında en geniş bilgi verilen varlığın insan olması da bu açıdan önemlidir. Kur'an'a göre insan, mükemmel bir bicimde yaratılmıştır. Bu durum, Kur'an'da şöyle ifade edilmiştir: “O (Allah) ki yarattığı her şeyi güzel yapmıştır....”

Yukarıdaki paragraftan hangi sonuç çıkarılamaz?

A)Bütün canlılar Allah tarafından yaratılmıştır.     B)Kur’an-ı Kerimde insanın yaratılışı hakkında geniş bilgi verilmiştir.

C)İnsan diğer canlılardan farklıdır.  D)Evrende insandan başka varlık türü yoktur.  E)Allah her şeyi yerli yerince yaratmıştır.

 

12-"Dinin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir." yargısına göre aşağıdaki hangi ifade doğru değildir?

A) İnsan inanma ve ibadet etme ihtiyacına sahip     olarak yaratıl­mıştır.   

B) Din insanlığın yaratılışından çok sonraları ortaya çıkmıştır.     

C) Din ilk insanla birlikte başlar. 

D) İnsan yaratılışının gereği inanır ve ibadet eder.           

E) Toplumlar  tarih boyunca bir inanca sahip olmuşlardır.

 

13- “Dünyayı dolaşınız; duvarsız, edebiyatsız, kanunsuz, servetsiz şehirler bulacaksınız. Fakat mabetsiz, mabutsuz, duasız, kurbansız bir tek şehir bulamayacaksınız.”

PLUTARKHOS

 Yukarıdaki sözde vurgulanan ana fikir/sonuç nedir?

 A)Dünyayı dolaşmak ufkumuzu genişletir.  B)Edebiyatsız bir dünya düşünülemez.  C)Her dinde dua ve kurban vardır.  

D)Allah’tan başkasında ilahî nitelikler görmememeliyiz.  E)Toplumlar her zaman bir dine, inanışa sahip olmuşlardır.

 

14- Aşağıdaki cümlelerde doğru olanlara “D” yanlış olanlarda “Y” yazınız. (5x3=15p)

……….. Her insan   fıtrat üzere (Allah’a inanmaya yatkın olarak)  dünyaya gelir.

………..  İbadet edilmeye layık tek ve yegane varlık ALLAH’tır.

………..   İslamdan önceki dönemde Araplar politeist  bir inanca sahiptiler.

…………  Ateizm Tanrıyı kabul etmez, ancak kutsal değerleri benimser.

……… Dinlerin insan ve toplum hayatında rolü ve etkisi yoktur.

 

15-Boşlukları doldurunuz.  (4+3+3 =10 p)

a) Hz. Adem'den,  Hz. Muhammed'e(sav) kadar gönderilen bütün peygamberler, insanları ……………....…….. inancını benimsemeye  çağırmışlardır.

 

b) İslam dininde politeizm, …………… olarak isimlendirilir.

c) ……………………………  göre kişi iyi kötü, günah sevap ayrımı  yapmadan her türlü istek ve arzusunu ne  pahasına olursa olsun yerine getirmelidir.

 

16-Dinin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemini maddeler halinde belirtiniz. (10p)

   (3 madde 4+3+3=10p)

Sponsor Bağlantılar:

A.V.E. tarafından paylaşılan bu içerik 8477 kez görüntülenmiş.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları 2014-2015

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri