TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tekstil ürünlerinin üretimi, planlanması, kalite kontrolü, tasarımı, tekstil hammaddelerinin tekstil sektöründe kullanılabilir hale getirilmesi konularında eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Tekstil materyalinin ön terbiye, renklendirme, baskı ve apreleme işlemlerinin, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Tekstil Terbiye Öğretmeni, öğrencilere; kumaşı boyaya hazırlamak, ağartmak, renklendirmek, tutumunu düzeltmek, kullanım özelliklerini iyileştirmek, görünümünü düzeltmek konularında bilgi ve beceri kazandırır.
Tekstil Terbiye Öğretmeni, program çerçevesinde;
• Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
• Sorumlu olduğu atölye, laboratuar vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur.
• Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
• Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
• Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
• Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
• İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
• Çevresindeki sanayi kuruluşları ve işletmelerindeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
• Teknolojik gelişmeleri izler ve programlara yansıtır,
• Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
• Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ

Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
Ders kitapları, yardımcı kitaplar, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar.
Çeşitli bitkisel ve kimyasal lifler, pamuk, keten, kenevir, yün, ipek.
Tekstil alanı ile ilgili araç-gereçler. (Terbiye, boyama, baskı ve apre makineleri, bilgisayar, numune boyama ve test cihazları)

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tekstil Terbiye Öğretmeni olmak isteyenlerin;
• Bedenen ve ruhen sağlıklı,
• Kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan,
• El becerisi gelişmiş ve estetik görüş sahibi,
• Görme ve işitme duyu organlarının işlevlerini tam olarak yerine getirebilen,
• Göz ve ellerini eş güdümle kullanabilen,
• Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
• İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, titiz,
• Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
• İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
• Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
• Kendini geliştirmeye istekli,
• Girişimci
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tekstil Terbiye Öğretmeni sınıfta, atölyede ve işletmelerin kapalı mekanlarında görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamında kısmen toz ve kimyasal madde (boyar madde) kokusu mevcuttur. Tekstil sektöründe çalışanlar daha yoğun olarak çeşitli ham madde ve makinelerle çalışmak durumundadır.
MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinin “Tekstil Terbiye Öğretmenliği” bölümünde verilmekte iken bu bölüm adı altında eğitim verilmemektedir. Bu dosyadaki eğitime ilişkin bilgiler, Tekstil Terbiye Öğretmenliği eğitimi verildiği dönemi kapsamaktadır.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Kimya, matematik,
Alanı ile ilgili meslek dersleri.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;
• Lise veya dengi okul mezunu olmak,
• Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Tekstil Terbiye Öğretmenliği” lisans programı için yeterli Sayısal-1 (SAY-1) puan almak,
• Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Tekstil Terbiye Öğretmenliği” lisans programını tercih etmek gerekmektedir.

Moda ve Tekstil Tasarımı, Örme, Pamuk Eksperliği ve İplikçilik, Pamuk Pazarlama ve İplikçilik, Tekstil, Tekstil Baskı, Tekstil-Baskı, Tekstil Teknolojisi, Tekstil Dokuma, Tekstil İplikçilik ön lisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Tekstil Terbiye Öğretmenliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri almaktadır.
Genel Kültür Dersleri: Matematik, Fizik, Kimya, Organik Kimya, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İstatistik, Bilgisayar Eğitimi.
Meslek Dersleri: Elyaf Bilgisi, Teknik Resim, Tekstilde Fiziksel Testler, Tekstil İplik Bilgisi, Tekstil Dokuma Bilgisi, Tekstil Örme Bilgisi, Tekstil Tarih, Meslek Matematiği, Temel İşletme Bilgisi, Moda, Tekstilde Kimyasal Testler, Kumaş Malzeme Bilgisi, Tekstil Terbiye Bilgisi, Tekstil Konfeksiyon Bilgisi, İş-zaman Etüdü, Elektronik, Ön Terbiye Teknolojisi, Renk Ölçümü, Terbiye Teknolojisi. Donanımı, Tekstil Kimyası, Boyama Teknolojisi, Baskı Teknolojisi, Tekstil Bitim İşlemleri, Renk Estetiği, Tekstil Kimyası, Araştırma Teknikleri, Kalite Güvencesi, Çevre Bilgisi, Tekstilde Maliyet Hesaplamaları, Fabrika Organizasyonu, Teknik Tekstiller, Terbiye Teknolojisinde Gelişmeler, Terbiye Teknolojileri Uygulaması.
Mesleki Formasyon Dersleri: Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Okul Deneyimi, Gelişim ve Öğrenme Süreçleri, Öğrenmede Planlama ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Öğretim Teknikleri ve Materyal, Özel Öğrenme Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Rehberlik.
Ayrıca, eğitim sırasında okullarda uygulama çalışmaları da yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara lisans diploması ve “Tekstil Terbiye Öğretmeni " unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı endüstri meslek lisesi, teknik lise, kız meslek lisesi, Anadolu kız meslek lisesi vb. okullarda, Tekstil Terbiye Öğretmeni olarak atanmaktadırlar. Tekstil Teknolojisi Alanının Terbiye Teknolojileri ve Tekstil Laborantlığı dallarının alan ortak ve dal derslerini; alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan ortak ve dal derslerini; diğer alanların bu dallarla ilgili alan ortak/dal derslerini vermektedirler.
Özel sektörde tekstil endüstrisinin çeşitli kollarında çeşitli pozisyonlarda teknik eleman olarak da çalışabilirler.
Ayrıca üniversite ve yüksek okullarda öğretim elemanı olarak görev yapabilmektedirler.
Gerekli sermaye ve işgücünün bulunması durumunda kendi işlerini kurabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan ve meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre belli aralarla değişmektedir. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

BENZER MESLEKLER

• Tekstil Öğretmenliği,
• Tekstil, Dokuma ve Örgü Öğretmenliği,
• Tekstil Mühendisliği.

EK BİLGİLER

Artan makineleşme uygulamaları ile hızla gelişen tekstil sanayi, 21. yüzyılda, bütünüyle, makine ile üretilen bir sanayi dalı niteliğini kazanmıştır. Son dönemlerde, temel bilimler ile elektronik ve bilgisayar mühendislikleri başta olmak üzere çeşitli mühendislik dallarındaki gelişmelerin, tekstil sanayisine uygulanması sonucunda, gelişmiş ülkelerde tekstil sanayisinin yapısı, emek-yoğun sanayi durumundan, sermaye ve makine-yoğun sanayi durumuna dönüşmüştür. Söz konusu dönüşümde, makineleşme yolundaki gelişmelerin yanı sıra insan yapısı liflerin (yapay ve sentetik) icadının etkisi büyük olmuştur. Doğal lifler yerine kullanılabilen insan yapısı lifler makinelerin ve yöntemlerin kullanımına olanak tanıdığından, teknolojinin gelişmesini zorlamışlardır. Sonuç olarak, ücret düzeyi düşük ülkelerin, sanayileşmiş ülkelerin tekstil sanayi üzerindeki baskısı, teknolojik düzeyde sağlanan gelişmeler (otomatik iplik üretimi, mekiksiz dokuma tezgahları, gelişmiş örgü makineler, bilgisayarla desteklenen tasarım vb.) karşısında artık azalmıştır. Teknolojinin ilerlemesi ile üretim, makine ve iş gücü veriminin yükseltilmesi sağlanmıştır. Tekstil alanı yüksek ihracat performans ve potansiyeli ile ülkenin dünyaya açılan penceresidir. Ülkemizde özellikle İstanbul, Denizli, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Kayseri, Tekirdağ, Çorlu gibi il ve ilçelerimizde tekstil sektörü yoğunlaşmıştır. Tekstil sektörü hem ülke ekonomisine katkı sağlamakta hem de istihdam alanı yaratmaktadır. Türk tekstil sektörü, iplikten başlayarak, geniş ve güçlü bir üretim yelpazesi ve kapasitesine sahiptir. İğ sayısı itibari ile dünyada altıncı, rotor sayısında dördüncüdür; dokuma ve örgü kapasitesi AB kapasitesinin dörtte biri, terbiye (boya, baskı, apre) kapasitesi AB düzeyindedir. Türk tekstil sektörü teknoloji düzeyi, ekonomik etkinliği ve sosyal etkileşimi itibariyle ülkenin önde gelen sosyo-ekonomik faaliyet alanlarından biridir. Sektörün bu konumunu önümüzdeki yıllarda koruması, hatta geliştirmesi beklenmektedir.
Çalışma ortamının kısmen tozlu olmasından ve kimyasal madde (boyar madde) kullanımından dolayı astım ve alerji problemleri olan kimselerin çalışırken gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.
Terbiye Teknolojisi programı öğrencileri ön terbiye, boyama ve baskı teknolojisi konularında eğitilmektedirler. Mezunların % 30'u Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli okullarda öğretmen olarak çalışmaktadır. Diğer % 30'u ise, Tekstil Endüstrisinin çeşitli kollarında ve çeşitli pozisyonlarda teknik eleman olarak çalışmaktadır.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2006,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
- M.E.B. Bağlı Eğitim kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
- ÖSYS Başvuru Kılavuzu-2010,
- MEB’in 80 Sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

• İlgili eğitim kurumları,
• Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
• Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
• Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri
etiketler Tekstil Terbiye Öğretmeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları
Editör tarafından sisteme eklenen bu içerik 3784 kez görüntülenmiş.Bu içerik hakkında toplam 0 yorum yazılmış.Bu içeriğe yorum yazmak isterseniz alttaki formu kullanabilirsiniz.
 

YAZILAN YORUMLAR

 

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri